Υποβολή αιτήσεων για την κοινωφελή εργασία

ANERGIA1Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε ( ΙΝ.Ε  / Γ.Σ.Ε.Ε ) ανακοινώνει  την έναρξη των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για την  πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων πενήντα επτά (457) ατόμων, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Πρέβεζας, που εντάσσεται στο  Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων: 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

110

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝ. ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

6

Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

4

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

120

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

40

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

60

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

110

ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΑΡΜΟΝΙΑ

5

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
  • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 89  του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας  ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στην έξης  διεύθυνση:

ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε ΗΠΕΙΡΟΥ

2o  Χ.λ.μ Πρέβεζας-Μύτικα (Μακρυόλουτσα)- ΤΚ 48.100,Πρέβεζα.

Υπόψη κ. Πολυμέρη Πούλιου ή Ντόντορου Ευάγγελου

(Τηλ. επικοινωνίας: 26820-26969, ώρες 09:00-14:00).

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες,  από 26/3/2012 μέχρι 4/4/2012.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr)· γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Επίσης ανάρτηση της προκήρυξης έχει γίνει στα δημοτικά καταστήματα των δήμων που υλοποιείται το πρόγραμμα, στο κτίριο της Π.Ε  Πρέβεζας  και στο ΚΠΑ ΟΑΕΔ Πρέβεζας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ