Υπουργείο Περιβάλλοντος… Με κάθε νομιμότητα και ορθότητα η κατασκευή της Νιάρχου

Πλήρη και τεκμηριωμένη απάντηση στον Συνήγορο του Πολίτη και κατ’ επέκταση σε όλους όσους εγείρουν ζητήματα σχετικά με την μελέτη και την κατασκευή της οδού Νιάρχου δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος κοινοποιώντας το παράλληλα στην Περιφέρεια Ηπείρου, τον Δήμαρχο Ιωαννίνων και τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης. Το Υπουργείο υπερασπίζεται τόσο την ανάγκη κατασκευής του έργου όσο και την αρτιότητα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, υπογραμμίζοντας ότι πέρασε από όλα τα στάδια της διαβούλευσης και γνωμοδότησαν σχετικά οι υπηρεσίες και οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η απάντηση του Υπουργείου έρχεται μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου που δημοσιοποιήθηκε από την Επιτροπή κατοίκων και καταστηματαρχών που αντιδρούν στην κατασκευή του έργου.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι οι προβλεπόμενες εργασίες οδοποιίας αποσκοπούν στην βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της πόλης και συνάδουν με τους στόχους και τις κατευθύνσεις που θέτουν τα πλαίσια εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

Ξεκαθαρίζει ότι δεν προβλέπεται καμία σύνδεση με την οδό Κενάν Μεσαρέ και ο σχεδιασμός δεν σχετίζεται με κλειστό αυτοκινητόδρομο ή αστικό αυτοκινητόδρομο αλλά όλες οι εργασίες κατατάσσονται στην κατηγορία αστικής οδού ταχείας κυκλοφορίας.

Ως προς το περιεχόμενο, η ΜΠΕ που υποβλήθηκε, κρίθηκε από τον έλεγχο πληρότητας της, ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νόμου και το περιεχόμενο της είναι επαρκές. Κατά συνέπεια, η ΜΠΕ ως επιστημονικά τεκμηριωμένη εργασία, εκπονήθηκε κατά βάση με σαφή στοιχεία και ορθολογικές μεθόδους που είναι κοινά αποδεκτές στο διεθνές επιστημονικό πεδίο της εκτίμησης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που περιελάμβαναν:

– εξέταση εναλλακτικών λύσεων ως προς την όδευση της χάραξης

– συγκριτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων ως προς τις επιπτώσεις τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής (ισοζύγιο οφέλους – επίπτωσης), έτσι ώστε τεκμηριωμένα να επιλεγεί η βέλτιστη περιβαλλοντικά λύση, δηλ. η λύση που εξασφαλίζει τη μικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον και το μεγαλύτερο συγκριτικά όφελος (περιβαλλοντικό, οικονομικό, κοινωνικό).

– αναλυτική εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βέλτιστης περιβαλλοντικά λύσης, και πρόταση συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης τους, για την ισορροπημένη ένταξη του Σχεδίου στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής

Ειδικότερα η ΜΠΕ αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις που θα προκύψουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος στη περιοχή και τη τελική κατάσταση που θα διαμορφωθεί, προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που θα διαφυλάξουν την περιοχή από ενδεχόμενη υποβάθμιση. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι οι ΜΠΕ καθώς και οι αντίστοιχες ΚΥΑ ΕΠΟ καλύπτουν πλήρως και συνολικά τις περιβαλλοντικές αιτήσεις για τέτοιου μεγέθους έργα.

Από την εκτίμηση των επιπτώσεων για την υλοποίηση του έργου διαπιστώνεται ότι:

(i) Δεν προκαλούνται ανεπανόρθωτες (μη αναστρέψιμες) επιπτώσεις στους εμπλεκόμενους

Τόπους του Δικτύου NATURA

(ii) Δεν διακυβεύεται η συνεκτικότητα και ακεραιότητα των εμπλεκόμενων Τόπων του Δικτύου NATURA και οι σκοποί διατήρησης τους, αφού το έργο δεν προκαλεί περαιτέρω διάρρηξη του συνδετικού ιστού τους, κατακερματισμό των οικοτόπων τους και μείωση σε σημαντικό βαθμό της έκτασης τους.

(iii) Δεν επέρχεται καταστροφή οικολογικών ενδιαιτημάτων (τύπων οικοτόπων) της Οδηγίας

92/43/ΕΟΚ και άρα δεν θέτει σε κίνδυνο τα οικολογικά χαρακτηριστικά των Τόπων του Δικτύου NATURA.

(iv) Δεν πρόκειται να προκαλέσει την εξαφάνιση ειδών προτεραιότητας ή ειδών πανίδας που χρησιμοποιούν την περιοχή ως ενδιαίτημα και ως εκ τούτου δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση ή καταστροφή της περιοχής ή την εξάλειψη αντιπροσωπευτικών χαρακτηριστικών του.

(v) Σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου σχεδίου π.δ. η οδός Νιάρχου, εμπίπτει στη Ζώνη Γ΄ εντός της οποίας επιτρέπεται η επέκταση των υφιστάμενων έργων δικτύων και υποδομής.

Τέλος υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της ΜΠΕ πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση, διατυπώθηκαν γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου (όλες οι υπηρεσίες και φορείς δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις επί του περιεχομένου της ΜΠΕ και η αρμόδια επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου αποφάσισε ομόφωνα θετικά), ενώ δεν εκφράστηκαν απόψεις ή ενστάσεις από το ενδιαφερόμενο κοινό. Κατά συνέπεια υπήρχε η απαραίτητη αποδοχή και συναίνεση για το έργο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ