ΥΠΟΙΚ: Αυξημένοι έλεγχοι την περίοδο των εορτών

agora eortes

agora eortes

Αυξημένη παρουσία από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, ενόψει των εκλογών, ζητάει η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλώτη.

Σύμφωνα με όσα ορίζει η εγκύκλιος που εξέδωσε η γενική γραμματεία σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς:

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την περίοδο των εορτών πρέπει να έχουν αυξημένη παρουσία στην αγορά (καταστήματα, λαϊκές αγορές-υπαίθριο εμπόριο, κεντρικές και τοπικές αγορές κ.λ.π.) με την εντατικοποίηση των ελέγχων, είτε αυτοτελώς, είτε με συναρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΣΔΟΕ, Υπουργείο Υγείας κ.λ.π), για την αποτροπή φαινομένων εξαπάτησης και εκμετάλλευσης των καταναλωτών και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού καθώς και σε επίκαιρα σημεία του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου, λιμάνια κ.λ.π.

Στο σημείο αυτό τονίζουμε ιδιαιτέρως ότι το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομική Αστυνομία, ΣΔΟΕ κλπ) θα προβεί σε συντονισμένες ελεγκτικές δράσεις ανά την επικράτεια. Θα παρακαλούσαμε όπως καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια – πέραν του προγραμματισμού σας – προκειμένου να συνδράμετε με τις Υπηρεσίες σας (ΔΑΟΚ, Τμήματα Εμπορίου) στην επιτυχή έκβαση των δράσεων αυτών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνεργασία των συναρμόδιων φορέων.

Ειδικότερα θα πρέπει να ελέγχονται οι επιτηδευματίες ως προς:

– Την ανάρτηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις.

– Την επισήμανση των τροφίμων (προσυσκευασμένων και μη ) -ενδείξεις.

– Την είσπραξη αντιτίμου μεγαλύτερου του αναγραφόμενου επί των πινακίδων ή των τιμοκαταλόγων.

– Την έκδοση νομίμων παραστατικών στοιχείων.

– Την ελλιπή στάθμιση.

– Κάθε άλλη παράβαση που αναφέρεται στο Νόμο 4177/2013, και στη με αριθμ. πρωτ. Α2-718/28.7.2014 Υπουργική απόφαση (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ).

Επί διαπιστωμένων παραβάσεων, επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τον Ν.4177/2013 καθώς και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Α2-718/28.7.2014 απόφαση και το N.4264/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και, εφόσον προβλέπεται, οι υποθέσεις αποστέλλονται και στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Ανάλογα εφαρμόζονται και οι διατάξεις του Ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/20-04-2011) «Περί προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού», και όπου διαπιστώνονται στρεβλώσεις στην αγορά (εναρμονισμένες πρακτικές, μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές δραστηριότητες, δεσπόζουσα θέση κ.λ.π.) παραπέμπονται στην αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Λόγω αυξημένης διακίνησης των καταναλωτών, μέσω επιβατικών πλοίων, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων και υπεραστικών λεωφορείων, οι έλεγχοι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν και ως προς τη διαπίστωση εφαρμογής του άρθρου 137 της με αριθμ. πρωτ. Α2-718/28.7.2014 απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) όπως ισχύει με την Υ. Α. με αριθμό 70776/4.7.2016-ΦΕΚ 2091/Β/07-07-2016, με το οποίο ορίζονται ανώτατες τιμές διάθεσης σε ορισμένα είδη σε χώρους που δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός.

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στα μεγάλα κέντρα συγκέντρωσης κρεάτων και οπωρολαχανικών και στη διακίνηση των προϊόντων αυτών προς τις περιφερειακές και τοπικές αγορές για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.

Τα κέντρα αυτά, ως γνωστόν, αποτελούν τη βάση διαμόρφωσης των τιμών μέχρι τον τελικό καταναλωτή και γι’ αυτό θα πρέπει οι έλεγχοι να γίνονται με στόχο την αποφυγή παραβατικών συμπεριφορών και κάθε αθέμιτης ενέργειας, με σκοπό την κερδοσκοπία, το παρεμπόριο και την φοροδιαφυγή (υπερτιμολογήσεις, υποτιμολογήσεις, πλαστά και ανειλικρινή παραστατικά, μη έκδοση παραστατικών, ελληνοποιήσεις εισαγωγών, κ.λ.π.) προκειμένου να προστατευτεί ο καταναλωτής και να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον .

Όσον αφορά την διακίνηση-εμπορία, χριστουγεννιάτικων ειδών και παιχνιδιών, με τα συνακόλουθα, απαραίτητα για τη χρήση τους προϊόντα (π.χ. μπαταρίες, ρευματοδότες και ρευματολήπτες κ.τ.λ.), ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε ότι αφορά τις ενδείξεις που θα πρέπει να αναγράφονται επί της συσκευασίας ή επί πινακίδας σταθερά προσαρτημένης σε αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 68 της Υ.Α. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών-ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ), με έμφαση στο όνομα, την καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή εμπορικό σήμα, την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, πληροφορίες προφύλαξης χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα καθώς και της σήμανσης CE με τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο, ανεξίτηλο, που να πληροί τις γενικές αρχές του άρθρου 30 Κανονισμού ΕΚ 765/2008. Γενικότερα θα πρέπει να ελεγχθεί αν αυτά τα προϊόντα εναρμονίζονται με την Ενωσιακή νομοθεσία, λαμβανομένου υπόψη ότι εντάσσονται στην κατηγορία προϊόντων που απαιτείται να φέρουν σήμανση συμμόρφωσης προς αυτήν.

Θα πρέπει να ελέγχεται αν η διακίνηση των εν λόγω προϊόντων διεξάγεται σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 101 της Υ.Α. Α2-718/28.7.2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ν.4177/2013. Ιδιαίτερη έμφαση επίσης θα πρέπει να δοθεί στα ανωτέρα λαμβανομένου υπόψη ότι αυτή την χρονική περίοδο αυξάνεται η διακίνηση απομιμητικών προϊόντων.

Επί πλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι με το Ν. 2065/1992-ΦΕΚ113/Α/30-06-1992 (άρθρο 47 παράγρ. 3), τα όργανα ελέγχου έχουν και την υποχρέωση να ενημερώνουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για κάθε είδους φορολογική παράβαση, που θα διαπιστώσουν, κατά την διάρκεια των ελέγχων.

Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4177/2013 και των κατ’ εξουσιοδότηση τους εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων είναι αυτές που ορίζονται με το άρθρο 17 του εν λόγω νόμου και για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4264/2014 οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 30 αυτού.

Οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, οφείλουν να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στους χώρους αρμοδιότητάς των (λιμάνια, πλοία κ.λ.π).

Σημειώνεται ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ελεγκτικών υπηρεσιών του άρθρου 17 του Ν. 4177/2013, πέραν των καθηκόντων του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ασκούν ανάλογα και τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του φορολογικού ελεγκτή όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν. 3959/2011 -ΦΕΚ 93/Α/20-04-2011».

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ