Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες

TSIROGIANNISΓράφει: Χρήστος Τσιρογιάννης

Το πρόγραμμα «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του ΕΣΠΑ και ο προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι 3.200.000 €. Η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος είναι η Διαχειριστική του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 5η Μαρτίου 2012.

Οι ωφελούμενοι της κατηγορίας παρέμβασης είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι μπορεί να είναι οι εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

Οι ωφελούμενοι δύνανται να είναι:

 Μακροχρόνια (>12 μηνών) άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

 Άτομα με αναπηρία (απόφαση ΙΚΑ με ποσοστό αναπηρίας > 50%)

 Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας (παραπομπή – φιλοξενία σε αναγνωρισμένες δομές υποστήριξης)

 Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking (χαρακτηρισμός από την αρμόδια εισαγγελική αρχή ως θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας)

 Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (ευθύνη ανατροφής ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου)

 Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες

 Άτομα με θρησκευτικές (Έλληνες Μουσουλμάνοι) και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (Έλληνες Τσιγγάνοι)

 Αιτούντες άσυλο (υποβολή αίτησης αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας και κατοχή προσωρινής άδειας παραμονής και εργασίας)

 Αποφυλακισθέντες (αποφυλακιστήριο με χρονολογία αποφυλάκισης > 01-01-2008 και να έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση 6 μηνών τουλάχιστον)

 Πρώην χρήστες ουσιών (ναρκωτικών ή άλλων ουσιών)

 Οροθετικοί (φορείς του ιού HIV)

 Άστεγοι (δεν δηλώνουν διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)

 Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα ή σε κατάσταση απορίας)

 Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου.

Όσον αφορά την χρηματοδότηση του εν λόγω προγράμματος, θα πρέπει στα υποβαλλόμενα σχέδια δράσης, να εξασφαλίζεται ότι:

• Οι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση, θα προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν, να καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και να βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχέδιο δράσης ή/και

• Οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος, Αλ.Μπαλτατζής κ.α.), θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή/και

• Οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα, ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων και να διατηρηθούν αυτές οι θέσεις εργασίας για τουλάχιστον 3 μήνες.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις, όπως αυτές ορίζονται, οργανώνονται και λειτουργούν βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Η ίδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση στο πλαίσιο της εν λόγω κατηγορίας παρέμβασης. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις δεν μπορούν να αποτελούνται από λιγότερους των τριών Εταίρων. Ένας φορέας μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερες της μίας Αναπτυξιακές Συμπράξεις, αλλά μπορεί να είναι συντονιστής μόνο σε μία.

Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να είναι:

α) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, γ) οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, δ) οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) και της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), ε) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στ) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Οι υπό στοιχεία α), β) και γ) φορείς δεν δύναται να ορισθούν συντονιστές εταίροι των Συμπράξεων.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός πράξης ανά αναπτυξιακή σύμπραξη μπορεί να είναι μέχρι 800.000 ευρώ.

Τα πιο σημαντικά έγγραφα / δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνυποβληθούν με την αίτηση – φάκελο του Δικαιούχου (Αναπτυξιακής σύμπραξης) είναι:

1. Το τυποποιημένο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης» συμπληρωμένο

2. Έγγραφη Συμφωνία με τη μορφή καταστατικού της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης βάσει του άρθρου 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α)

3. Η Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες των δράσεων του προγράμματος θα είναι:

• Μελέτες

• Δικτύωση

• Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης

• Συντονισμός και Διαχείριση πράξης

• Κατάρτιση-επιμόρφωση

• Πληροφόρηση-Συμβουλευτική-Υποστήριξη

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της Πράξης θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

 Κόστος μελέτης ανάλυσης τοπικής αγοράς εργασίας: έως 5.000 ευρώ

• Κόστος σύστασης της αναπτυξιακής σύμπραξης (συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία «Συντονισμός και διαχείριση πράξης»): έως 2.000 ευρώ

 Κόστος σύνταξης business plan για τους νέους επιχειρηματίες: έως 5.000 ευρώ στην περίπτωση ανάθεσης με υπεργολαβία. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται και η σύνταξη της αίτησης υπαγωγής των ωφελούμενων σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα.

 Ανώτατο ποσοστό υπεργολαβιών: έως 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Πράξης

 Εκπαιδευτικό επίδομα ωφελούμενων 6,00 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης/επιμόρφωσης/πρακτικής άσκησης. O μέγιστος αριθμός συνεδριών ανά ωφελούμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι συνεδρίες (20), είτε ατομικές είτε ομαδικές. Οι ομαδικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% από το σύνολο των συνεδριών που του αντιστοιχούν. Στην ομαδική συνεδρία θα μετέχουν κατά μέγιστο όριο πέντε (5) άτομα.

Τα ανώτατα ποσοστά του προϋπολογισμού ανά δράση διαμορφώνονται ως εξής:

 Συντονισμός και διαχείριση πράξης: έως 10% του προϋπολογισμού της Πράξης.

 Συμβουλευτική-υποστήριξη-προώθηση στην απασχόληση: έως 40% του προϋπολογισμού της Πράξης.

 Κατάρτιση/επιμόρφωση: έως 35% του προϋπολογισμού της Πράξης.

 Δικτύωση: έως 10% του προϋπολογισμού της Πράξης.

 Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης : έως 10% του προϋπολογισμού της Πράξης

 Διακρατικότητα (προαιρετικά) έως 5% του προϋπολογισμού της Πράξης.

Για περισσότερες Ππληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: http://www.equal-greece.gr

Ο Χρήστος Τσιρογιάννης είναι Μηχανολόγος- Μηχανικός, Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Ηπείρου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ