Το πρωί αναστολή, το απόγευμα φροντιστήριο

Îåêßíçóå ìå áãéáóìü êáé ìÝôñá ðñïöýëáîçò ãéá ôçí ðáíäçìßá COVID-19,ç íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ óå üëá ôá ó÷ïëåßá ôçò ÷þñáò,üðïõ ç ìÜóêá èá åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ôïõ ó÷ïëåßïõ.Óôéãìéüôõðá áðü ôï 2ï äçìïôéêü óôï ÐáãêñÜôé, ÄåõôÝñá 14 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Συμβαίνουν κι αυτά… Αναστολή το πρωί, φροντιστήριο το απόγευμα. Τμήματα σχολείων τίθενται σε αναστολή λειτουργίας που σημαίνει ότι οι μαθητές αυτών πρέπει να μείνουν στα σπίτια τους, σε καραντίνα.

Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν συμβαίνει, σύμφωνα με τα μηνύματα που φτάνουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Κώστας Καμπουράκης σε δηλώσεις του καυτηρίασε το γεγονός ότι μαθητές που τελούν υπό καραντίνα τις απογευματινές ώρες συνεχίζουν κανονικά τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους, όπως φροντιστήρια, αθλητικές δράσεις κι άλλα..

Αυτό θα πρέπει να σταματήσει και για το διάστημα που ένα τμήμα τελεί σε αναστολή θα πρέπει οι μαθητές να παραμένουν στα σπίτια τους!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ