Συλλογή στοιχείων για την τεχνολογική ανάπτυξη

TSIPΜε στόχο τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με το προσωπικό και τις δαπάνες των ελληνικών φορέων που υλοποιούν δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης απευθύνει στους ελληνικούς φορείς σειρά ερωτηματολόγιων που είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://metrics.ekt.gr/el/statistika-etak/erotimatologia).

Η έρευνα υλοποιείται από το EKT, μετά από απόφαση (ΦΕΚ 1359/Β/25.04.2012) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, αρμόδιου φορέα για την υποβολή των στατιστικών στοιχείων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης από την Ελλάδα στην Eurostat.   Τα στοιχεία που συλλέγονται, έρχονται να καλύψουν το κενό στην ύπαρξη (μετά το 2007) αξιόπιστων στοιχείων για τους πόρους που η διαθέτει η Ελλάδα για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Η διαδικασία συλλογής των στοιχείων υποστηρίζεται από τα πληροφοριακά συστήματα, τη συσωρευμένη εμπειρία και το εξειδικευμένο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και αναμένεται να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με:

 

Το συνολικό προσωπικό που απασχολείται σε δραστηριότητες ΕΤΑ (αριθμός ατόμων και σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης): συνολικός αριθμός και αριθμός κατά είδος απασχόλησης (ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό προσωπικό υποστήριξης), κατά επίπεδο σπουδών, επιστημονικό πεδίο, γεωγραφική περιφέρεια, φύλο.

Τους ερευνητές (αριθμός ατόμων και σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης): συνολικός αριθμός και αριθμός κατά επίπεδο σπουδών, επιστημονικό πεδίο, γεωγραφική περιφέρεια, ηλικιακή ομάδα, ιθαγένεια, φύλο.

Τίς εσωτερικές δαπάνες σε δραστηριότητες ΕΤΑ: συνολικές δαπάνες και δαπάνες κατά πηγή χρηματοδότησης, είδος ΕΤΑ, είδος δαπάνης, επιστημονικό πεδίο, γεωγραφική περιφέρεια.

Η μεθοδολογία για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων βασίζεται στις κοινοτικές οδηγίες όπως αυτές περιγράφονται σε σχετικά εγχειρίδια (Frascati Manual, Oslo Manual, Canberra Manual) καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς.

Η έρευνα ξεκίνησε στις 6/12/2012 με την αποστολή του ερωτηματολογίου, για συμπλήρωση, στους ελληνικούς φορείς που εντάσσονται στον τομέα της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα ακολουθήσει πρόσκληση για τη συλλογή των στοιχείων από τους φορείς που ανήκουν στον Κρατικό τομέα (GOV), τον τομέα Επιχειρήσεων (BES), και τον τομέα ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (PNP). Η συλλογή στατιστικών για την καινοτομία στις επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2013 με βάση το σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει διαμορφώσει η Eurostat.

Το σύστημα ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων θα πλαισιωθεί από επιμέρους συστήματα, ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης δεδομένων, ηλεκτρονικό μητρώο φορέων, helpdesk και λογισμικό στατιστικής ανάλυσης, με στόχο τη δημιουργία ενιαίου περιβάλλοντος διαχείρισης της έρευνας και των αποτελεσμάτων της, την αυτοματοποίηση της διεξαγωγής της έρευνας και την αποδοτικότερη υποστήριξη των συμμετεχόντων. Ο δικτυακός τόπος http://metrics.ekt.gr/ παρέχει αναλυτικές λεπτομέρειες για τις δράσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στον τομέα των δεικτών έρευνας και τεχνολογίας (βιβλιομετρικές μελέτες για ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, στατιστικά στοιχεία ΕΤΑΚ, ειδικές εκθέσεις για την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα, κ.λπ.).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ