Στο ΦΕΚ το άρθρο για το εργοστάσιο απορριμμάτων της Ηπείρου!

asa-leitourgia1

Με διαδικασίες… εξπρές δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος που περιέχει το περιβόητο άρθρο που φέρνει τα πάνω κάτω στην διαχείριση των απορριμμάτων της Ηπείρου.

Η ταχύτητα είναι εκπληκτική καθώς ο Νόμος πήρε ΦΕΚ μέσα σε λίγες ώρες από την ψήφισή του στην Βουλή και πλέον μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Πρακτικά έγκειται αποκλειστικά στη Διοίκηση του ΦΟΔΣΑ να πάρει απόφαση και να κινήσει την διαδικασία για την παραχώρηση της ΜΕΑ ενώ απομένει να αποσαφηνιστούν πολύ σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με τις δικαστικές προσφυγές και τα πρόστιμα τα οποία επίσης θα περάσουν στον Φορέα και κατ’ επέκταση στους Δήμους.

Με το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπεται:

-Συμβάσεις Σύμπραξης του ν. 3389/2005 (Α’ 232),  που αφορούν στην υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων αρμοδιότητας Φο.Δ.Σ.Α. και βρίσκονται στο  στάδιο λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εφόσον αντισυμβαλλόμενος του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης δεν είναι ο  οικείος Φο.Δ.Σ.Α. αλλά τρίτος φορέας, δυνάμει προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010  (Α’ 87), η οποία είχε συναφθεί για λόγους που ανάγονται

στην έλλειψη διοικητικής και τεχνικής επάρκειας του Φο.Δ.Σ.Α., αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από τον τελευταίο, με υπεισέλευσή του στο σύνολο των δικαιωμάτων και  των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης.

– Η υποκατάσταση  επέρχεται αυτοδίκαια, με διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται  μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης  Διοίκησης του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  αφού έχει προηγηθεί γραπτό αίτημα εκ μέρους του ενδιαφερομένου Φο.Δ.Σ.Α.

– Έκδοση της διαπιστωτικής πράξης είναι υποχρεωτική για  τη Διοίκηση εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από  την υποβολή του σχετικού αιτήματος του Φο.Δ.Σ.Α..

-Με  τη δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης στην Εφημίδα της Κυβερνήσεως, οι προηγηθείσες προγραμματικές συμβάσεις λύονται αυτοδικαίως και οι Φο.Δ.Σ.Α.  καθίστανται διάδοχοι των τρίτων φορέων στις Συμβάσεις Σύμπραξης και οι αντισυμβαλλόμενοι των Ιδιωτικών  Φορέων Σύμπραξης υπεισέρχονται στα δικαιώματα και

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Οι τρίτοι  φορείς υποχρεούνται να παραδώσουν αμελλητί στους  Φο.Δ.Σ.Α. κατά χρήση τις εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται σύμφωνα με τις Συμβάσεις Σύμπραξης, τα περιουσιακά στοιχεία και τους λογαριασμούς που εξυπηρετούν  τις εγκαταστάσεις και την αποπληρωμή τους, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.

-Εκκρεμείς δίκες ή διαδικασίες επίλυσης διαφορών ή διαιτησίας, κατά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης,  συνεχίζονται αυτοδικαίως από τον οικείο Φο.Δ.Σ.Α., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης  για καθεμία από αυτές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ