Στο ευρω-σκαμνί η Ελλάδα για τους οικοτόπους

Με την παραποµπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα ευρωπρόστιµα, θα «πληρώσει» η Ελλάδα την καθυστέρησή της σε ζητήµατα επαρκούς προστασίας των φυσικών οικοτόπων και των ειδών.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέµψει τη χώρα µας µε την αιτιολογία ότι «δεν προστατεύει επαρκώς τη βιοποικιλότητα». Παρά το γεγονός ότι η χώρα µας έχει ορίσει ειδικές ζώνες διαχείρισης για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και των ειδών που περιλαµβάνονται στο δίκτυο Natura 2000, δεν έχει καθορίσει τους αναγκαίους στόχους διατήρησης και µέτρα που να ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων και των ειδών που ζουν σε όλους αυτούς τους τόπους.

Αποτέλεσµα είναι η παραποµπή στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, καθώς, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα µέτρα και οι στόχοι που θα έπρεπε να έχουν καθοριστεί έχουν στόχο να διατηρήσουν ή να αποκαταστήσουν τα προστατευόµενα είδη και τους οικοτόπους σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε την Οδηγία για τους οικοτόπους, τα κράτη-µέλη προτείνουν τόπους κοινοτικής σηµασίας στους οποίους απαντώνται οι τύποι φυσικών οικοτόπων και οι οικότοποι ειδών που παρατίθενται στην Οδηγία. Στη συνέχεια ο κατάλογος των τόπων εγκρίνεται από την Επιτροπή ως ένα πρώτο βήµα για την εδραίωση του πανευρωπαϊκού δικτύου προστατευόµενων φυσικών περιοχών Natura 2000. Για την Ελλάδα η Επιτροπή ενέκρινε στις 19 Ιουλίου 2006 κατάλογο 239 τόπων.

Βάσει της διαδικασίας, η Ελλάδα είχε στη διάθεσή της έξι χρόνια για να το ορίσει ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης και να καθορίσει τα απαραίτητα µέτρα. Αν και η εξαετής προθεσµία για τη χώρα µας έληξε τον Ιούλιο του 2012, δεν είχαν ακόµα θεσπιστεί οι αναγκαίοι στόχοι και τα µέτρα διατήρησης, «θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα του πανευρωπαϊκού δικτύου», όπως επισηµαίνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής.

Εκτοτε είχε ζητηθεί επανειληµµένως από τη χώρα µας η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, χωρίς όµως εξέλιξη, µε αποτέλεσµα το 2015 να σταλεί προειδοποιητική επιστολή, την οποία ακολούθησε αιτιολογηµένη γνώµη το 2016 και συµπληρωµατική αιτιολογηµένη γνώµη τον Μάρτιο του 2018. ∆εδοµένου ότι µέχρι σήµερα -όπως σηµειώνεται στην απόφαση της Επιτροπής- η Ελλάδα δεν έχει γνωστοποιήσει το χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η παραποµπή της χώρας µας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Να σηµειωθεί ότι βάσει του πιο πρόσφατου νόµου για το δίκτυο Natura 2000 που ψηφίστηκε από τη Βουλή το 2018, ο κατάλογος των προστατευόµενων περιοχών του δικτύου περιλαµβάνει πλέον 446 αντί για 419, κατατάσσοντας τη χώρα µας στις πρώτες θέσεις µε κάλυψη δικτύου κατά 27,9% και 22,3% στο σύνολο της χερσαίας και θαλάσσιας έκτασής της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ