Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής:

  1. Επικαιροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.) στα εξής κατά βάση σημεία:

Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής, εκ μέρους των Α.Σ. ή μέσω τρίτων νομικών προσώπων, μικροχρηματοδοτήσεων με τη μορφή πιστώσεων μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ συνολικά, για κάθε μέλος – συνεταιριστή.

Μειώνεται σε 10 τουλάχιστον πρόσωπα από 20 που ισχύει, η υπογραφή του σχετικού καταστατικού για την σύσταση Α.Σ. Η σύσταση Α.Σ. είναι δυνατή και με λιγότερα από 10 πρόσωπα, εφόσον ειδικές συνθήκες το επιβάλουν.

Ορίζεται σε 10.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο ποσό το συνεταιριστικό κεφάλαιο των Α.Σ.

Αίρεται ο περιορισμός του αριθμού των 30 μελών προκειμένου να υφίσταται και εποπτικό συμβούλιο ως διοικητικό όργανο στη λειτουργία Α.Σ. Εάν ο Α.Σ. έχει λιγότερα από 10 μέλη, εποπτικό συμβούλιο ορίζεται μόνο εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό.

Αυξάνεται σε 15 έτη από 10 που ισχύει, ο χρόνος παραγραφής αξιώσεων των Α.Σ. εναντίον μελών των διοικητικών συμβουλίων (δ.σ.), για πράξεις που τελέσθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και προξένησαν ζημία από δόλο στον Α.Σ.

Μειώνεται σε 1.000.000 ευρώ από δύο εκατομμύρια (2.000.000) που ισχύει, ο ετήσιος κύκλος εργασιών των Α.Σ. για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3213/2003 (δήλωση περιουσιακής κατάστασης) στους προέδρους των δ.σ. και τους γενικούς διευθυντές των Α.Σ.

Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης, συγκεκριμένων έργων εποπτείας και ελέγχου των ΑΣ, σε υπαλλήλους του ΥΠ.Α.Α.Τ., σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, σε ελεγκτικές εταιρείες ή σε ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος καθώς και σε άλλους ειδικούς επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες.

Προβλέπεται η δυνατότητα σχηματισμού ειδικού αποθεματικού από τα πλεονάσματα ή τα κέρδη των ΑΣ.

Επαναπροσδιορίζεται το φορολογικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των ΑΣ. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:

-) Τα πλεονάσματα που δημιουργεί ο ΑΣ δεν φορολογούνται.

-) Τα διανεμόμενα στα μέλη κέρδη φορολογούνται ως μερίσματα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

-) Επί τυχόν μεταγραφής στα Κτηματολογικά Γραφεία, θεσπίζεται φορολογική απαλλαγή.

-) Η τυχόν υπεραξία που προκύπτει από την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων κατά τον μετασχηματισμό ΑΣ, απαλλάσσεται από κάθε φόρο και τέλος. (άρθρα 1-37)

  1. Προβλέπεται η σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τίτλο «Εθνική Ένωση Αγροτικών συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.)», που αποτελεί την εθνική συντονιστική οργάνωση των ΑΣ και των λοιπών νομικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο πλην των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του. (άρθρο 38)
  2. α. Προβλέπεται, η δυνατότητα παράτασης και πέραν της 25ετίας, της διάρκειας των εκμισθώσεων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα κοινόχρηστων εκτάσεων και εποικιστικών περιοχών προς ίδρυση ή επέκταση πάσης φύσεως επαρχιακών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων ή λοιπών παραγωγικών μονάδων, υπό την προϋπόθεση ότι η μονάδα λειτουργεί, είναι βιώσιμη και τηρεί τους όρους της μίσθωσης.

β. Εάν ανακληθεί η απόφαση παραχώρησης λόγω παράβασης των όρων της, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση για παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου. (Σήμερα, η δυνατότητα αυτή δεν μπορεί να δοθεί πριν την παρέλευση τριών ετών).

γ. Οι προθεσμίες που προβλέπονται με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν.4061/2012, για την επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών επί μεταβιβάσεων γεωργικών κλήρων, οικοπέδων και οικημάτων, παρατείνονται για πέντε (5) ακόμη έτη από τη λήξη τους, ήτοι έως 22 Μαρτίου 2024.

δ. Ορίζεται ότι, δεν εκτελούνται τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με την αγροτική νομοθεσία διαγράφονται και δεν αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης προς βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. σε κατόχους αγροτεμαχίων αναδασμού, εφόσον εισέφεραν στον αναδασμό κατεχόμενα δημόσια αγροτεμάχια που τα απέκτησαν με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία. (άρθρο 39)

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ