Σοκ από την διαφθορά που αποκαλύπτει το Ελεγκτικό

XRHMATA_KALHΌλα τα στοιχεία που αναφέρονται σε Δήμους της Ηπείρου

Στις πρώτες θέσεις της διαφθοράς βρίσκονται για μία ακόμη φορά οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2009 περιέχονται στοιχεία σοκ, για τις δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και οι Δήμοι της Ηπείρου δεν αποτελούν εξαίρεση καθώς κατέχουν αρκετές από τις σελίδες της ογκώδους έκθεσης.

Σε όλη τη χώρα επιστράφηκαν στους… αποστολείς 7.264 εντάλματα πληρωμής που είχαν εκδώσει δήμοι και νομαρχίες και αφορούσαν δαπάνες 77,7 εκατ. ευρώ σε σύνολο 14.947 ενταλμάτων από το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών (ΝΠΔΔ, υπουργεία) που δεν εγκρίθηκε η εκταμίευσή τους.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2009, δεν εγκρίθηκαν δαπάνες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού οι οποίες αφορούσαν παράνομες προσλήψεις, καταβολή παράνομων αποζημιώσεων σε υπαλλήλους και ειδικούς συνεργάτες δήμων, μη νόμιμη καταβολή επιδομάτων ευθύνης σε διευθυντές που δεν είχαν τις προϋποθέσεις να τοποθετηθούν σε θέσεις ευθύνης, καθώς και παράνομες υπερωρίες.

Μία μεγάλη κατηγορία περιπτώσεων δαπανών στους ΟΤΑ που δεν εγκρίθηκαν αφορά επιχορηγήσεις σωματείων για δραστηριότητες άσχετες με τους σκοπούς τους, δαπάνες δημοσίων σχέσεων, εθιμοτυπίας και βραβείων, παράθεση γευμάτων, δεξιώσεων, φωτογραφιών, προμήθειας λουλουδιών και καταχωρίσεων σε τοπικές εφημερίδες.

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Όπως αναφέραμε είναι αρκετές οι περιπτώσεις Δήμων της Ηπείρου που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Ελεγκτικού. Οι πιο κραυγαλέες είναι οι ακόλουθες:

– Με την 64/2009 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ιωαννίνων επεστράφησαν αθεώρητα τα 1122-1132, 1137-1144, 1163-1174 και 1189/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 98.404,58 του Δ. Ιωαννιτών, που αφορούσαν στην καταβολή εξόδων παράστασης Αντιδημάρχων και Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 1.1.2007 έως 31.8.2008, με την αιτιολογία ότι· α) κατά παράβαση της παρ. 2α του άρθρου 136 του Κ.Δ.Κ., τα αφορώντα τους Αντιδημάρχους έξοδα δεν εκκαθαρίστηκαν με βάση την ισχύουσα το προηγούμενο οικονομικό έτος 63882/14.12.2005 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοικησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1863 Β΄) και β) κατά παράβαση του άρθρου 29 παρ. 8 του Κ.Δ.Κ., εντελλόταν η καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού ο τελευταίος ασκούσε παράλληλα καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης σε υπηρεσία του Δημοσίου και ελάμβανε αποδοχές από τη θέση αυτή.

– Με τη 18/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Θεσπρωτίας επεστράφη αθεώρητο το 149/2009 Χ.Ε. ποσού ευρώ 19.157,16 του Δ. Φιλιατών, που αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτη, κατόπιν συμβιβασμού σε εκκρεμή δίκη μεταξύ αυτού και πρώην Κοινότητας.

– Με την 5/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Πρέβεζας επεστράφη αθεώρητο το 284/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.950, του Δήμου Πρέβεζας, που αφορούσε στην πληρωμή δαπάνης παραγωγής ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού μηνύματος διαμαρτυρίας σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του υπό κατασκευή νέου Νοσοκομείου Πρέβεζας, με την αιτιολογία ότι το περιεχόμενο του μηνύματος δεν σχετιζόταν με τις διαγραφόμενες αρμοδιότητες του Δήμου, ούτε συντελούσε στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του, ενόψει του ότι η κατασκευή Νοσοκομείου ανάγεται στα γενικότερα ζητήματα της πολιτικής για την υγεία.

– Με τη 276/2009 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 511 και 512/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 8.383,55 και 11.479,69 αντιστοίχως, του Δήμου Ηγουμενίτσας, που αφορούσαν στην πληρωμή του 1ου λογαριασμού των έργων «Εργασίες ολοκλήρωσης αγωγού ομβρίων στον οικισμό Βασιλικού» και «Κατασκευή λιθόκτιστης τάφρου στο Τ.Δ. Αγ. Μαρίνας», με την αιτιολογία ότι οι ανωτέρω εργολαβίες συνιστούσαν ενιαίο έργο και, ως εκ τούτου, κατά παράβαση αποτέλεσαν αντικείμενο χωριστών απευθείας αναθέσεων, αφού η συνολική τους δαπάνη υπερέβαινε το ποσό των 10.271,46 ευρώ, μέχρι του οποίου επιτρέπεται η προσφυγή την εξαιρετική αυτή διαδικασία.

Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα

1) 119 και 120/2009, συνολικού ποσού ευρώ 6.200, του Δ. Ανατολής,

2) 514/2009, ποσού ευρώ 9.842,20, του Δ. Φαναρίου,

3) 733/2009 , ποσού ευρώ 20.000, του Δ. Φιλιππιάδας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε.

– Με την 62/2009 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ στο Ν. Ιωαννίνων. επεστράφη αθεώρητο το 325/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 64.706,96, του Δ. Αγίου Δημητρίου, που αφορούσε στην πληρωμή του 11ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή Δημαρχιακού κτηρίου, εξοπλισμός και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», με την αιτιολογία ότι μη νομίμως το εργολαβικό όφελος υπολογίσθηκε σε ποσοστό 28% αντί του ορθού 18%. Το ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκε με το 21/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 5.054,84.

– Με την 6/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Πρέβεζας επεστράφησαν αθεώρητα τα 299 και 301/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 12.000 έκαστο, του Δ. Φιλιππιάδας, που αφορούσαν δαπάνες καθαρισμού ποτιστικών αυλάκων σε διάφορα Δ.Δ. του Δήμου, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως οι προαναφερόμενες εργασίες, οι οποίες ανατέθηκαν απευθείας, κατατμήθηκαν και επιμερίστηκαν ανά δημοτικό διαμέρισμα, με σκοπό την αποφυγή διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού, αφού η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση αναγραφής στο δημοτικό προϋπολογισμό κατατμημένων πιστώσεων αφορά, κατά τη ρητή διατύπωση του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α΄), μόνον έργα, όχι, όμως, και εργασίες, Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.

– Με την 11/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Θεσπρωτίας επεστράφη αθεώρητο το 1035/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 9.520, του Δ. Ηγουμενίτσας, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής σε εταιρία για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την πιστοποίηση του Δήμου ως φορέα υλοποίησης έργων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου, με την αιτιολογία ότι οι υπηρεσίες αυτές ενέπιπταν στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων του Δήμου.

– Με την 44/2009 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ιωαννίνων επεστράφη αθεώρητο το 638/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 45.000, του Δ. Ιωαννιτών, που αφορούσε καταβολή αμοιβής σε δημοτική επιχείρηση για τη διοργάνωση και διεξαγωγή αποκριάτικων εκδηλώσεων, με την αιτιολογία ότι η εν λόγω επιχείρηση, στην οποία νομίμως κατ’ αρχήν είχε ανατεθεί η διοργάνωση των εκδηλώσεων, δεν παρείχε η ίδια τις υπηρεσίες της, αλλά ανέθεσε την παροχή τους σε τρίτους.

– Με τη 15/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Θεσπρωτίας επεστράφη αθεώρητο το 1182/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 13.558,20, του Δ. Ηγουμενίτσας, που αφορούσε καταβολή επιδότησης για την αγορά κατοικίας σε μόνιμη υπάλληλό του, υπηρετούσα σε προσωποπαγή θέση με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄), η ως άνω υπάλληλος δεν δικαιούνταν επιδότησης, αφού ο χρόνος παραμονής της στην υπηρεσία, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής της μέχρι την ημερομηνία της αυτοδίκαιης απόλυσής της, ήταν μικρότερος της δεκαετίας.

– – Με την 33/2009 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ιωαννίνων επεστράφησαν αθεώρητα τα 358 και 359/2009 Χ.Ε. συνολικού ποσού ευρώ 20.729,80 του Δ. Ιωαννιτών, που αφορούσαν δαπάνη μίσθωσης μηχανημάτων για τη διάνοιξη οδών και τη δημιουργία προσβάσεων εναπόθεσης απορριμμάτων, με την αιτιολογία ότι δεν προηγήθηκε της μίσθωσης δημοπρασία.

– Με την 100/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 809 και 852/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.722,72 και 9.995,79 αντιστοίχως, του Δ. Ιωαννιτών, που αφορούσαν στην καταβολή του τιμήματος για την προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού, με την αιτιολογία ότι, για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός, αφού η συνολικώς αναγραφόμενη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για την προμήθεια υλικών της κατηγορίας αυτής ανερχόταν σε 60.000 ευρώ, υπερέβαινε, δηλαδή, το όριο των 45.000 ευρώ μέχρι του οποίου επιτρέπεται η προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία.

– Με την 20/2009 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ιωαννίνων επεστράφη αθεώρητο το 139/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.940,12, του Δ. Ιωαννιτών, που αφορούσε στην προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού, με την αιτιολογία αφενός μεν ότι, στη σχετικώς συναφθείσα σύμβαση περιλαμβάνονταν και είδη εορταστικού φωτισμού που προμηθεύτηκε ο Δήμος καθ’ υπέρβαση της εγγεγραμμένης στον οικείο Κ.Α.Ε. πίστωσης, αφετέρου δε ότι, όπως προέκυπτε από τα δελτία αποστολής, ορισμένα από τα υλικά παρελήφθησαν σε χρόνο προγενέστερο της σύναψης της σύμβασης.

– Με την 61/2009 πράξη της ιδίας ως άνω Επιτρόπου επεστράφη αθεώρητο το 1007/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.497,28, του Δ. Ιωαννιτών, που αφορούσε στην προμήθεια σιδηρών εξαρτημάτων, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη ματαίωση του σχετικώς διενεργηθέντος πρόχειρου διαγωνισμού, για το λόγο ότι στα έντυπα προσφοράς δεν περιλαμβανόταν στήλη για την αναγραφή ολογράφως των προσφερόμενων επιμέρους τιμών, και στη συνέχεια επαναπροκήρυξε το διαγωνισμό και κατακύρωσε το αποτέλεσμά του στο μοναδικό υποψήφιο, του οποίου η προσφορά δεν είχε κριθεί ως η συμφερότερη στον αρχικό διαγωνισμό. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε

– Με την 5/2009 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ιωαννίνων επεστράφησαν αθεώρητα τα 18 και 19/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 284,91, του Δ. Πασσαρώνος, που αφορούσαν καταβολή μισθοδοσίας και εξόδων κίνησης προσληφθέντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οκτάμηνης διάρκειας, με την αιτιολογία ότι, η πρόσληψη των φερομένων ως δικαιούχων είχε γίνει για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών.

– Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 603 και 604/2009, συνολικού ποσού ευρώ 619,43, του ιδίου ως άνω Δήμου, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 48/2009 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου) και 2) 656 και 659/2009, συνολικού ποσού ευρώ 3.534, του ιδίου ως άνω Δήμου, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 51/2009 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου).

– Με την 58/2009 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ιωαννίνων επεστράφησαν αθεώρητα τα 889-893, 906, 923 και 924/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 4.447,85, του Δ. Ιωαννιτών, που αφορούσαν επιστροφή χρηματικών ποσών που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως από δημότες, λόγω της χρέωσης των δημοτικών τελών στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. με βάση εσφαλμένα στοιχεία για την επιφάνεια των κατοικιών τους, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως εντελλόταν η ανωτέρω επιστροφή, χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

– Με την 66/2009 πράξη της ιδίας ως άνω Επιτρόπου επεστράφη αθεώρητο το 1188/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.932,38, του Δ. Ιωαννιτών, που αφορούσε στην επιστροφή σε δημότη του χρηματικού ποσού που είχε καταβάλει αχρεωστήτως, αντί του πράγματι οφειλέτη Δήμου, για λογαριασμό ρεύματος της Δ.Ε.Η., με την αιτιολογία ότι εν προκειμένω δεν μπορούσε να τύχει εφαρμογής η προβλεπόμενη διαδικασία επιστροφής, καθόσον τα χρήματα δεν είχαν εισπραχθεί από το φερόμενο ως δικαιούχο, αλλά από τη Δ.Ε.Η.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ