Σε αναστολή λειτουργίας δέκα ακόμη τμήματα σχολείων

Îåêßíçóå ìå áãéáóìü êáé ìÝôñá ðñïöýëáîçò ãéá ôçí ðáíäçìßá COVID-19,ç íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ óå üëá ôá ó÷ïëåßá ôçò ÷þñáò,üðïõ ç ìÜóêá èá åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ôïõ ó÷ïëåßïõ.Óôéãìéüôõðá áðü ôï 2ï äçìïôéêü óôï ÐáãêñÜôé, ÄåõôÝñá 14 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Σε αναστολή λειτουργίας βρήκε η νέα βδομάδα δέκα ακόμη τμήματα σχολείων στην περιοχή.

Η αναστολή γίνεται μετά από θετικά κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν είτε μεταξύ των μαθητών, είτε σε εκπαιδευτικούς.

Ο αριθμός πάντως είναι ο μεγαλύτερος που καταγράφεται μέσα σε ένα διήμερο από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και μέχρι τώρα.

Σε αναστολή λειτουργίας από το πρωί της Δευτέρας βρίσκονται τα ακόλουθα τμήματα:

8ο Δημοτικό Σχολείο: Α2, Δ1, Ε1

24ο Δημοτικό Σχολείο: Γ1,Δ1,Δ2,ΣΤ1,ΣΤ2

1ο Δημοτικό Ελεούσας: Α1,Β1

3ο Δημοτικό Μαρμάρων: Ε3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ