Ρέει χρήμα στο Φορέα Τζουμέρκων!

TZOYMERKA1.132.240,79€ διατίθενται για το έτος 2012 με απόφαση του Υπουργείου ΠΕΚΑ στον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, για την προστασία της Βιοποικιλότητας της περιοχής.

Πρόκειται για το σύνολο της πίστωσης για το έτος 2012, του έργου που εντάχθηκε τον Ιανουάριο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με συνολική χρηματοδότηση 2,815,109,00€.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου. Η προστασία της βιοποικιλότητας θα επιτευχθεί μέσω της διατήρησης σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και των πληθυσμών των απειλούμενων και κινδυνευόντων ειδών που διαβιούν στην αλπική ζώνη του Πάρκου και τις απότομες κορυφές (Στρογγούλα, Καταφίδι, Κακαρδίτσα, Περιστέρι), στο εξαιρετικής βιοποικιλότητας Δάσους της Μπάντζας Συρράκου, στο πευκοδάσος-ελατοδάσος των Ποτιστικών-Πραμάντων- Ματσουκίου-Βουλγαρελίου, στο μεικτό δάσος Χαλικίου-Ανηλίου, στην χαράδρα Αράχθου, στον ποταμό Ασπροπόταμο (παραπόταμος του Αχελώου), στον ποταμό Άραχθο με παραποτάμους τον Μετσοβίτικο, Χρούσια, Μελισσουργιώτικο και Ματσουκιώτικο.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν:

-Την εποπτεία του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου,

– Την ενίσχυση της φύλαξης της περιοχής σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους τοπικούς συλλόγους ώστε να αποφεύγονται ή να προλαμβάνονται φαινόμενα όπως πυρκαγιές, αυθαίρετες εγκαταστάσεις και αυθαίρετη δόμηση, παράνομη αλιεία, λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία, αμμοληψίες ποταμών, παράνομη εγκατάσταση λατομείων, παράνομη απόθεση μπαζών-αδρανών υλικών, αυθαίρετες διανοίξεις δρόμων κ.λ.π

– Την επιστημονική παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων της περιοχής και των ειδών χλωρίδας και πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους σύμφωνα με την Οδηγία 92/43 και των απειλούμενων ειδών της ορνιθοπανίδας (είδη του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409),

– Την ενημέρωση του κοινού, μέσω κατάλληλα καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού για τη σπουδαιότητα των ειδών της χλωρίδας, της πανίδας και των οικοτόπων της περιοχής, ώστε να αποκτήσει φιλική συμπεριφορά απέναντι στην προστασία και διαχείριση της περιοχής

– Την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της συμμετοχικής διαδικασίας των κοινωνικών εταίρων και του κοινού.

Το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου, Χαράδρας Αράχθου προστατεύεται από το 2009 με το ΠΔ «Χαρακτηρισμός της περιοχής των ορεινών όγκων των Τζουμέρκων (Αθαμανικών Ορέων), του Περιστερίου (Όρους Λάκμου), της χαράδρας του ποταμού Αράχθου και της ενδιάμεσης αυτών έκτασης της Κεντροδυτικής Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισής της» (ΦΕΚ 49Δ/12.02.2009) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2742/99, τη διαχείριση, προστασία και λειτουργία της περιοχής έχει αναλάβει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου, Χαράδρας Αράχθου (ΦΕΚ 2152Δ/ 2.10.2009).

Όσον αφορά στις δράσεις για την εποπτεία, φύλαξη και παρακολούθηση, τα παραδοτέα θα είναι ετήσια προγράμματα εποπτείας-φύλαξης-πυρασφάλειας, ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος εποπτείας – φύλαξης – ενημέρωσης, ετήσια ημερολόγια συμβάντων και σε ηλεκτρονική μορφή, ετήσια προγράμματα παρακολούθησης, Συμπληρωμένα πρωτόκολλα εργασιών πεδίου και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των ειδών, Συμπληρωμένη βάση δεδομένων με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και τις βιβλιογραφικές αναφορές που θα συλλεχθούν, Έκθεση με τα αποτελέσματα παρακολούθησης για την Εθνική Αναφορά/Έκθεση Εφαρμογής της Οδηγίας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,εκθέσεις αξιολόγησης εφαρμογής νομοθετικού πλαισίου, εξοπλισμός παρακολούθησης, εξοπλισμός εποπτείας-φύλαξης, ειδική μελέτη για την αναθεώρηση του ΠΔ, έξοδα μετακινήσεων κ.λπ.

Όσον αφορά τις δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης της συμμετοχικής διαδικασίας, τα παραδοτέα θα είναι Σχέδιο Δράσης ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, βάση δεδομένων επισκεπτών στο Εθνικό Πάρκο, πακέτο δραστηριοτήτων: (Σκέφτομαι και χρωματίζω, Ο κύκλος του νερού, Ανάλυση νερού, Μικρόκοσμος , Τα γεφύρια και οι ποταμοί του Πάρκου, Η ζωή στο ποτάμι, Οι νύμφες των ποταμών, Βότανα και οι ιδιότητές τους, Ανακαλύπτω το Πάρκο, Μαθαίνω τα έντομα, Μαθαίνω τα φυτά, Η θήκη των Τζουμέρκων, Πετρώματα και ορυκτά του Πάρκου, Απορρίμματα-Ανακύκλωση-Κόμποστ), Εργαστηριακός εξοπλισμός για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διοργάνωση συνεδρίων, σεμινάρια κατάρτισης, πιστοποίηση ειδικών συνεργατών, έξοδα ταξιδιών κ.λπ.

Όσον αφορά στις δράσεις που απορρέουν από τη υλοποίηση και διαχείριση του προγράμματος, τα παραδοτέα θα είναι σύνταξη εκθέσεων ελέγχου Διαχειριστικής και Οικονομικής Διαχείρισης που αφορούν τις ετήσιες οικονομικές χρήσεις του Φορέα, τήρηση των λογιστικών βιβλίων και μερίδων, εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις του νομικού συμβούλου, τεχνικές εκθέσεις υλοποίησης των δράσεων, υπηρεσίες καθαριότητας, ενοικίαση γραφείων, εξοπλισμός γραφείου όπως Η/Υ, εκτυπωτές, φωτοτυπικό μηχάνημα, έπιπλα, κλπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ