ΡΑΕ: Διαβούλευση για το 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου

fisiko aerio

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.4001/2011 και της υποενότητας 8.3 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ (ΦΕΚ Β’ 4658/22.10.2020) όπως ισχύει, θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο του ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2023-2032, το οποίο υπέβαλε στην Αρχή ο ΑΔΜΗΕ (ΡΑΕ/Ι-328579/23.5.22). Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως, ο ΑΔΜΗΕ είχε θέσει σε δημόσια διαβούλευση ένα προκαταρκτικό σχέδιο του εν λόγω ΔΠΑ, τα δε αποτελέσματα εκείνης της διαβούλευσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ, μεταξύ άλλων και για τα ακόλουθα θέματα:

Τα έργα αντιστάθμισης, αποθήκευσης και αναβάθμισης ευστάθειας και ελέγχου του Συστήματος Μεταφοράς,

Τα νέα έργα ενίσχυσης και αντικατάστασης εξοπλισμού σε Υποσταθμούς (Υ/Σ) και Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) του ΕΣΜΗΕ,

Τα νέα έργα Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) και Υ/Σ για την ενίσχυση του Συστήματος της Κρήτης,

Τα νέα έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης υποδομών υποστήριξης και συστημάτων εποπτείας και αγοράς,

Τα νέα έργα εκσυγχρονισμού των συστημάτων ελέγχου και εποπτείας σε ΚΥΤ με σύγχρονα ψηφιακά συστήματα,

Τα έργα διεθνών διασυνδέσεων και το νέο έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Τουρκίας,

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προβλεπόμενων στο ΔΠΑ έργων και τυχόν αποκλίσεις από το ΔΠΑ 2022-2031, το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση της ΡΑΕ υπ΄αριθμ. 287/2022 (υπό έκδοση σε ΦΕΚ),

Τη δυνατότητα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της επόμενης δεκαετίας του ΑΔΜΗΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@rae.gr ή εγγράφως, έως και τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022.

Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ