Πρόταση ΠΔ Λίμνης από τον Βαγγέλη Αργύρη

argyrisΣχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη Λίμνη εκπόνησε και παρουσίασε η παράταξη Ήπειρος τόπος να ζεις, του Βαγγέλη Αργύρη. Η παρουσία έγινε με αιχμές εναντίον της Περιφερειακής Αρχής καθώς ο κ. Αργύρης της καταλόγισε ολιγωρία και απραξία.

«Όλοι διαπιστώνουμε ότι πρέπει να υπάρξει προστασία της λίμνης αλλά πρέπει να μην είναι στα λόγια αλλά αποτυπωμένη. Δεν είναι τακτική αυτή να λέμε ότι αφού το Υπουργείο δεν έχει φέρει το Π.Δ. εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν περιμένουμε να ξαναέρθει από το ΥΠΕΚΑ δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Εμείς αναλάβαμε την ευθύνη και κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις», ανέφερε ο επικεφαλής της παράταξης.

Η τύχη της πρότασης είναι άγνωστη, όμως είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει ένα κύκλο διαλόγου μεταξύ των τοπικών αρχών, οι οποίες οφείλουν πλέον να απαιτήσουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έκδοση του ΠΔ Λίμνης.

Στην πρόταση που κατέθεσε η μείζονα αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου καθορίζονται οι ακόλουθες ζώνες προστασίας.

Ζώνη α Χερσαία και υδάτινη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας, παραλιμνίων εκτάσεων, εποχικών υγροτόπων, καταβόθρων, κύριων αποστραγγιστικών τάφρων.

Διακρίνεται σε:

Ζώνη α1 που περιλαμβάνει την περιοχή της λίμνης. Το όριο καθορίζεται από την στάθμη του υπερχειλιστή της λίμνης με υψόμετρο το μέγιστο του υδροφράκτη 469,54 μέτρα.

Ζώνη α2 που περιλαμβάνει τους εποχικούς υγροτόπους, τις καταβόθρες και την αποστραγγιστική τάφρο Λαψίστας.

Ζώνη α3 που περιλαμβάνει περιοχή πλάτους περίπου 300 μ. από την οριογραμμή της λίμνης κύρια στην βόρια, ανατολική και νότια πλευρά της.

Ζώνη α4 που περιλαμβάνει την περιοχή Μάτσικα και την περιοχή του Μητροπολιτικού πάρκου από την οδό Βογιάνου μέχρι τον αύλακα αντλιοστασίου άρδευσης.

Ζώνη α5 που περιλαμβάνει την περιοχή του οικολογικού πάρκου Κατσικά.

Ζώνη β Χερσαία και υδάτινη περιοχή δασών, αισθητικών δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, πηγών Κρύας, Τούμπας και Σεντενίκου, αρχαιολογικών χώρων, αγροτικού χώρου απαραίτητου για την ενδιαίτηση της άγριας ορνιθοπανίδας.

Διακρίνεται σε:

Ζώνη β1 που περιλαμβάνει δάση, αισθητικά δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, την εκτός οικισμού έκταση της νήσου Ιωαννίνων.

Ζώνη β2 που περιλαμβάνει την γη υψηλής παραγωγικότητας. Δηλαδή τις εκτάσεις στις οποίες έχουν γίνει αναδασμοί και έργα αποστράγγισης και άρδευσης.

Ζώνη β3 που περιλαμβάνει τις περιοχές προστασίας των πηγών Κρύας, Τούμπας και Σεντενίκου.

Ζώνη β4 που περιλαμβάνει τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους.

Ζώνη β5 που περιλαμβάνει αγροτικό τοπίο απαραίτητο στην ενδιαίτηση της άγριας ορνιθοπανίδας.

Ζώνη γ Χερσαία περιοχή εντός περιοχών Ζ.Ε.Π. εκτός ζωνών α και β εντός και εκτός ΖΟΕ.

Ζώνη δ Χερσαία περιοχή εκτός περιοχών Ζ.Ε.Π. εκτός ζωνών α και β εντός και εκτός ΖΟΕ.

Περιορισμοί δόμησης στις ζώνες του περιφερειακού πάρκου

Η οικοδομική γραμμή των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων ορίζεται: . Στα 50,0μ τουλάχιστον από τις όχθες των κύριων τάφρων αποστράγγισης, των ρεμάτων και των χειμάρρων

Ζώνη α (άμεση περιοχή της λίμνης και των υδάτινων στοιχείων του λεκανοπεδίου)

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων. Κατ’ εξαίρεση στην ζώνη α4 επιτρέπεται η δόμηση όπως αυτή θα καθορισθεί στην κανονιστική πράξη έγκρισης της προβλεπόμενης από τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων, Ειδικής Πολεοδομικής Μελέτης (Ε.Π.Μ). έως τότε θα ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 της Ενότητας 2.

Ζώνη β (περιοχή δασών, αισθητικών δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, πηγών Κρύας, Τούμπας και Σεντενίκου, αρχαιολογικών χώρων, αγροτικού χώρου απαραίτητου για την ενδιαίτηση της άγριας ορνιθοπανίδας).

Στην Ζώνη β1 (δάση και δασικές εκτάσεις)

Για τα χαρακτηρισμένα σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/79 όπως ισχύει δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης της δασικής εθνικής νομοθεσίας (ν. 998/79).

Για τις εκτάσεις που δεν χαρακτηρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/79 όπως ισχύει δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις και μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου:

Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων, ορίζεται σε δέκα (10) στρέμματα. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τεσσάρων (4) στρεμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν.3937/2011 όπως αυτός ισχύει.

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων (εκτός των κτιρίων δημόσιων ή κοινοφελών σκοπών), εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24.05.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) Π.Δ/τος καθώς και του από 6.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) Π.Δ/τος όπως αυτά ισχύουν.

Στην Ζώνη β2 (γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας)

Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων, ορίζεται σε δέκα (10) στρέμματα. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τεσσάρων (4) στρεμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν.3937/2011 όπως αυτός ισχύει.

Ο αριθμός ορόφων των κτιρίων γεωργικών αποθηκών ορίζεται σε έναν (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τέσσερα και μισό (4,5)μέτρα.

Στην Ζώνη β3 (περιοχές προστασίας των πηγών Κρύας, Τούμπας και Σεντενίκου)

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων. Η δόμηση επιτρέπεται μόνιμο για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των αντλιοστασίων και λοιπών υποδομών διαχείρισης νερού.

Στην Ζώνη β4 (περιοχές κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων)

Εφαρμόζονται οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας «Περί Προστασίας Σπηλαίων» (ν. 5351/1932, ν. 1469/1950,…) και οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1337/1983, όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 8 (παρ. 13) του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/85) και όπως αυτός ισχύει.

Στην Ζώνη β5 (αγροτικό τοπίο)

Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων, ορίζεται σε δέκα (10) στρέμματα. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τεσσάρων (4) στρεμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν.3937/2011 όπως αυτός ισχύει.

Η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων κτιρίων για χρήσης κατοικίας ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) τ.μ. και μέγιστο ύψος μαζί με στέγη 9,00 μ.

Ο αριθμός ορόφων των κτιρίων γεωργικών αποθηκών ορίζεται σε έναν (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τέσσερα και μισό (4,5)μέτρα.

Ζώνη γ και δ (περιοχή εντός και εκτός περιοχών Ζ.Ε.Π. εκτός ζωνών α και β εντός και εκτός ΖΟΕ).

Στις Ζώνες γ και δ, έως τη θεσμοθέτηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων επιτρέπονται όσα και με όποιους όρους προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (πχ. ΖΟΕ, Π.Δ/5.5.1989 (ΦΕΚ 297/Δ/17.5.1989, Π.Δ 6.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978, ν. 3937/2011 κλπ)).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ