Προς κλείσιμο και τα δημοτικά σχολεία

Îåêßíçóå ìå áãéáóìü êáé ìÝôñá ðñïöýëáîçò ãéá ôçí ðáíäçìßá COVID-19,ç íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ óå üëá ôá ó÷ïëåßá ôçò ÷þñáò,üðïõ ç ìÜóêá èá åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ôïõ ó÷ïëåßïõ.Óôéãìéüôõðá áðü ôï 2ï äçìïôéêü óôï ÐáãêñÜôé, ÄåõôÝñá 14 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Σε νέα μέτρα προχωρά η κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ανακόψει με κάθε τρόπο την ταχύτητα της διασποράς του κορωνοϊού.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς κατά την καθιερωμένη ενημέρωση τύπου το απόγευμα αναμένεται να ανακοινώσει το κλείσιμο των δημοτικών σχολείων.

Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό μεταδοτικότητας της νόσου κινείται σε πολύ μικρά ποσοστά, οι λοιμωξιολόγοι εισηγήθηκαν αυτό το μέτρο για να μπει φρένο στην κινητικότητα και τον συγχρωτισμό που παρατηρείται έξω από τα σχολικά κτήρια κατά την έλευση και την αποχώρηση των μαθητών από τους πολίτες που τα συνοδεύουν.

Ερώτημα, πάντως, παραμένει τι μέλλει γενέσθαι με τους Παιδικούς Σταθμούς. Εάν, δηλαδή, πρόκειται να κλείσουν -όπως τα Δημοτικά Σχολεία- ή εάν θα παραμείνουν σε λειτουργία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ