Πρόγραμμα επιδότησης για συνεργασία μικρομεσαίων

espa dimiourgo

Στο τέλος του μήνα ενεργοποιείται πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ύψους 32 εκατ. ευρώ, που θα επιδοτεί τη συνεργασία μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) πάνω σε επενδυτικά σχέδια.

Σκοπός είναι μέσω της πρωτοβουλίας να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας, να βελτιωθεί η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, να εφαρμοστούν σύγχρονα συστήματα logistics, να αυξηθεί η διαπραγματευτική ικανότητα των επιχειρήσεων, να τονωθεί η εξωστρέφειά τους κ.λπ.

Ειδικότερα, η δράση φέρει τον τίτλο «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί – Δικτυώσεις». Στο πλαίσιο αυτής, θα ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, το συνολικό ύψος των οποίων θα κυμαίνεται από 400.000 έως 3.000.000 ευρώ, ανά συνεργατική πρόταση, κλιμακούμενο ανάλογα με τον αριθμό επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο προτεινόμενο σύμφωνο συνεργασίας.

Προϋποθέσεις

Δικαιούχες επιχορήγησης είναι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ομάδες συνεργατικών σχηματισμών, που συγκροτούνται τουλάχιστον από τρεις υφιστάμενες και νέες ανεξάρτητες μεταξύ τους ΜμΕ, με κάθετες, συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς δραστηριότητες.

Στο συνεργατικό σχήμα απαιτείται να συμμετέχει τουλάχιστον μία υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση. Στους επιλέξιμους δικαιούχους και για κάθε συνεργατικό σχηματισμό μπορεί να περιλαμβάνεται και μία (το πολύ) υπό ίδρυση MμE, η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται: κτίρια – ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα – εξοπλισμός – τεχνικές εγκαταστάσεις, μεταφορικά μέσα, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, πιστοποίηση συστημάτων και προϊόντων/υπηρεσιών, λογισμικό και συστήματα οργάνωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ, προβολή – προώθηση προϊόντων σε αγορές στόχους, δαπάνες ίδρυσης και παροχής υπηρεσιών, απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.

Διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 31/5 έως και τις 30/7, ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ