Πρόγραμμα επιχορήγησης για εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων

MELISSESΤους όρους, τις προϋποθέσεις, τους δικαιούχους και το ύψος της επιχορήγησης στα 100.000 ευρώ, καθώς και τον τρόπο πληρωμής καθορίζει η απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Δριβελέγκας, όσον αφορά την υλοποίηση της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2012.

Η εν λόγω απόφαση, με αριθμ. 1448/52528, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1578 και επιχορηγεί τη δαπάνη υλοποίησης ταχύρυθμων προγραμμάτων εκπαίδευσης των μελισσοκόμων της χώρας.

Όπως ορίζεται στην απόφαση, ισχύουν τα εξής:

1. Σκοπός

Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι, το ύψος επιχορήγησης και ο τρόπος πληρωμής αυτής για την υλοποίηση της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012, βάσει του Καν(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου (άρθρα 105−110), όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Ύψος επιχορήγησης

Για το έτος 2012 το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 ευρώ).

Το ποσό αυτό βαρύνει κατά 50% τον κρατικό προϋπολογισμό και κατά 50% τον ΕΛΕΓΕΠ – Εγγυήσεις.

3. Δικαιούχοι

Δικαιούχος και υπεύθυνος για την διοργάνωση και πραγματοποίηση των εκπαιδεύσεων που προβλέπονται στην παρούσα ορίζεται ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).

4. Περιγραφή της δράσης:

Σε εφαρμογή του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 736/1194/41458/03.04.2012 (Β΄ 1177) κοινής υπουργικής απόφασης, επιχορηγείται η δαπάνη υλοποίησης ταχύρυθμων προγραμμάτων εκπαίδευσης των μελισσοκόμων της χώρας.

Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως και Παρασκευή), ενώ ανάλογα με το εύρος της θεματικής ενότητας που καλύπτουν, είναι διάρκειας μέχρι τριών (3) ημερών το καθένα και αφορούν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

– Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του – Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους.

– Μελισσοκομικά φυτά − Τροφοδοσία των μελισσοσμηνών.

– Βασιλοτροφία − Παραγωγή βασιλικού πολτού.

– Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και καταπολέμησής τους (συμβατικές και εναλλακτικές μορφές αντιμετώπισης).

– Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών.

– Προϊόντα της κυψέλης και συντήρησή τους.

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων.

– Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις).

– Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου.

– Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων.

– Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κ.λπ.).

Η πραγματοποίηση των εκπαιδεύσεων αρχίζει με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 31.08.2012.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ