Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για δέκα χιλιάδες ανέργους

anergia koinofelis

anergia koinofelis

Την κατάρτιση προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα – όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 – και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού του Ν. 3852/2010 – οφείλουν να ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα – για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών, αποφάσισαν η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης.

Βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, οι οποίες θα απευθύνονται σε μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Σε ό,τι αφορά το ποσό της επιχορήγησης και τη συνολική διάρκεια του προγράμματος, διευκρινίζεται ότι το πρώτο αφορά το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως, ενώ το δεύτερο ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του πρώτου έτους απασχόλησης του ωφελούμενου.

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. – ΚΑΕ 2493 – και το κόστος υλοποίησης θα ανέλθει στα 120.000.000 ευρώ. Ειδικότερα, η κατανομή έχει ως εξής: για το έτος 2017: 20.000.000 ευρώ, για το έτος 2018: 60.000.000 ευρώ και για το έτος 2019: 40.000.000 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι, ηλικίας 55 έως 67 ετών, που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., για χρονικό διάστημα τουλάχιστον άνω των δώδεκα (12) μηνών. Πιο συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να είναι μακροχρόνια εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, ηλικίας 55-67 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 67ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα) κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο Κ.Π.Α.2 και μέχρι την πρόσληψή τους.

β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Α.Σ.Δ.

γ) Να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας

δ) Κατά τη διαδικασία της πρόσληψής τους από τη δικαιούχο επιχείρηση, οφείλουν να πληρούν μια σειρά νομικών προϋποθέσεων, οι οποίες εξειδικεύονται στη ΚΥΑ.

Τέλος, περαιτέρω λεπτομέρειες εξειδικεύονται με τη Δημόσια Πρόσκληση που θα εκδοθεί από την διοικήτρια του Ο.Α.Ε.Δ. για την υλοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος.
{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ