Πρόγραμμα ενίσχυσης οδικών μεταφορών

egnatiaΤην προκήρυξη ειδικού προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό των οδικών μεταφορών προανήγγειλε το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Ειδικότερα, μέσω της δράσης «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), θα χρηματοδοτηθούν έργα ύψους από 30.000 έως και 180.000 ευρώ που θα αποσκοπούν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων του τομέα, ώστε να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες οικονομικής κρίσης καθώς και στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος έχει καθοριστεί στα 30 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος της επιδότησης υπό προϋποθέσεις και ειδικώς για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορεί να ανέλθει έως και το 70% της επιλέξιμης επένδυσης.

Σημειώνεται ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός στην περίπτωση που περιλαμβάνει και την αγορά σύγχρονων οχημάτων είναι δυνατόν να ξεπεράσει τα 180.000 ευρώ. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται από τις 20/2/2012 έως τις 20/3/2012.

Κατηγορίες εταιρειών

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Α) Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» (Παράρτημα VII) και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο μέχρι την 30/9/2010, λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε και οι οποίες έχουν νομική μορφή όπως ορίζεται από το Άρθρο 2 παράγραφος 7α, και 7β του Ν. 3887/2010.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που:

* Δραστηριοποιούνται στον τομέα των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και εθνικών) και δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του Ν. 3887/10 και των τροποποιήσεων αυτού.

* Απασχολούν έως 250 εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το ύψος του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

* Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας.

Β) Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες (start-up επιχειρήσεις).

Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» (Παράρτημα VII) έχουν αρχίσει τη δραστηριότητα τους μετά τις 30/9/2010 και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Για αυτές τις εταιρείες που ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν μετά την εφαρμογή του Ν. 3887 (30/9/2010) επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή Α.Ε., ΕΠΕ.

* Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών. Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή μετόχων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» (Παράρτημα VII).

Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία Α.Ε. ή ΕΠΕ πριν από την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

* Νεοσύστατες επιχειρήσεις. Για τις ανάγκες του προγράμματος νεοσύστατες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που είναι υπό σύσταση, καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί, αλλά δεν έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ