Πλήγμα για το Τμήμα Λογοθεραπείας, κόβεται η δυνατότητα μεταγραφών

panepistimio eisodos

Το Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε εντελώς αιφνιδιαστικά και για πρώτη φορά το αποκλείει από την δυνατότητα μεταγραφών.

Το τμήμα δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα Α – Αντίστοιχα Τμήματα ΑΕΙ, αλλά στον πίνακα Γ΄ – Μη αντίστοιχα Τμήματα ΑΕΙ, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Σύμφωνα με έγγραφα της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), για τη μη αντιστοίχιση πανεπιστημιακών Τμημάτων για τις μετεγγραφές των φοιτητών το Ανώτατο Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη:

•             Τα στοιχεία της συνάφειας των προγραμμάτων σπουδών

•             Την ενδεχόμενη απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων και τις σχετικές προγενέστερες αποφάσεις της ΕΘ.Α.Α.Ε. και της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ),

Μεταξύ των στοιχείων συνάφειας των προγραμμάτων σπουδών εξετάζονται:

•             Ιδίως η ύπαρξη κοινών μαθημάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 70%

•             Η ύπαρξη του ελάχιστου αναγκαίου αριθμού μελών ΔΕΠ για την κάλυψη των αναγκών της διδασκαλίας σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών

•             Το πλήθος και η ύπαρξη συνάφειας μεταξύ των προσφερόμενων κατευθύνσεων σπουδών

•             Η διάρκεια σπουδών σε εξάμηνα, καθώς και τα έτη από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος σπουδών και η συνακόλουθη επιτυχής ολοκλήρωση και υλοποίηση του αρχικού ακαδημαϊκού σχεδιασμού.

•             Ιδιαίτερα τα δύο τελευταία κριτήρια συντελούν στη διαφοροποίηση μεταξύ νέων και υφιστάμενων -με πολυετή λειτουργία-Τμημάτων (εν συντομία παλαιών). Διότι τα μεν νέα Τμήματα βρίσκονται στην έναρξη υλοποίησης ενός ακαδημαϊκού σχεδιασμού, τα δε υφιστάμενα έχουν ήδη ολοκληρώσει και επαναλάβει τον πλήρη κύκλο διάρκειας του προγράμματος σπουδών και έχουν παραγάγει τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα φοιτητών και αποφοίτων.

Με βάση τα κριτήρια, παρατίθενται αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

Το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελεί το μοναδικό Τμήμα Λογοθεραπείας της χώρας που ανήκει σε Σχολή Επιστημών Υγείας και ιδρύθηκε με το Ν.4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142/03-08-2018). Σε αυτό εντάχθηκαν από 1-10-2018 όλο το προσωπικό και οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Λογοθεραπείας του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου.

Ειδικότερα, το Τμήμα Λογοθεραπείας είναι ένα από τα τρία Τμήματα Ανώτατων Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με τετραετή κύκλο σπουδών, που παρέχει εκπαίδευση σε θέματα παθολογίας λόγου/επικοινωνίας, ομιλίας, φωνής και κατάποσης, ενώ το Πρόγραμμα Σπουδών του περιλαμβάνει κοινά μαθήματα με τα άλλα δυο Τμήματα, σε ποσοστό τουλάχιστον 70%. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Λογοθεραπείας είναι εναρμονισμένο με τα τρέχοντα δεδομένα των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών διεθνώς που αφορούν στις επιστήμες διαταραχών λόγου και επικοινωνίας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογοθεραπείας έχουν εξασφαλισμένα (α) Επαγγελματικά Δικαιώματα σύμφωνα με [ΠΔ. 96 του 2000 (ΦΕΚ Α.82/18-4-2002)] και (β) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογοθεραπευτή σύμφωνα με [ΠΔ 49/2016 (ΦΕΚ Α΄80/5-5-2016)], τα οποία είναι εναρμονισμένα με τις σχετικές προγενέστερες αποφάσεις της ΕΘ.Α.Α.Ε. και της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελεί το μοναδικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Λογοθεραπείας της χώρας που έχει πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘ.Α.Α.Ε. (29/04-05-2023) και μάλιστα με ΑΡΙΣΤΑ.

Τέλος, αξίζει ,επίσης, να σημειωθεί ότι το Τμήμα Λογοθεραπείας διαθέτει και Πρόγραμμα Τρίτου Κύκλου Σπουδών, δηλ. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών με εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών {ΦΕΚ 4724 (Τ.Β΄ 19.12.2019)}.

Αναφορικά με το προσωπικό, το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπερτερεί κατά πολύ σε ανθρώπινο δυναμικό (13 μέλη ΔΕΠ και ένα μέλος Ε.Τ.Ε.Π.), σε σχέση με τα αντίστοιχα Τμήματα (Πανεπιστημίου Πατρών &Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου).

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η οποία θα έχει ισχύ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, δυσχεραίνει σημαντικά τη διαδικασία των μετεγγραφών, στερώντας τη δυνατότητα σε φοιτητές/ τριες που θα εγγραφούν στα άλλα δυο Τμήματα Λογοθεραπείας να λάβουν μετεγγραφή για το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αντιστρόφως.

Το Τμήμα στο σύνολό του εκφράζει και την αγωνία του για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η απόφαση για το Τμήμα Λογοθεραπείας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την πόλη των Ιωαννίνων και τις οικογένειες των φοιτητών/τριών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ