Εξωδικαστικός μηχανισμός, ευνοϊκές αλλαγές για τους οφειλέτες

eksodikastikos

Υπό το προϊσχύον καθεστώς, δεν επιτρεπόταν να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών οφειλέτης του οποίου το 90% τουλάχιστον των συνολικών οφειλών αφορούσε έναν μόνο χρηματοδοτικό φορέα.

Μόνο οφειλέτες με μοναδικό πιστωτή το Δημόσιο ή φορέα κοινωνικής ασφάλισης είχαν τη δυνατότητα υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό και ρύθμισης των οφειλών τους μέσω της κατάρτισης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης. Πλέον, με τον νέο νόμο 5024/2023 καταργήθηκε η ανωτέρω εξαίρεση, με αποτέλεσμα να υπάγονται στη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και οφειλέτες με μία ή και περισσότερες οφειλές προς έναν μοναδικό πιστωτή χρηματοδοτικό φορέα (τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων).

Ωστόσο, και μετά την έναρξη ισχύος της νέας ρύθμισης, αποκλεισμένοι από την εν λόγω διαδικασία παραμένουν οι οφειλέτες με σύνολο οφειλών κατώτερο των 10.000 ευρώ, οι οποίοι παροτρύνονται να ρυθμίσουν τις οφειλές τους απευθείας με τους πιστωτές τους. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ως μια πρώτη ευκαιρία αποτροπής της οικονομικής αδυναμίας και υπερχρέωσης, συνιστά το πλαίσιο εκτός δικαστικού ελέγχου για πολυμερή ή διμερή διαπραγμάτευση μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για την αποτελεσματική ρύθμιση των οφειλών του οφειλέτη.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο ενισχύει την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού με την πρόβλεψη δυνατότητας εξαίρεσης από τη διαδικασία των ενήμερων ή ήδη ρυθμισμένων και ενήμερων οφειλών. Το προϋφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προέβλεπε υποχρεωτικά τη ρύθμιση του συνόλου των οφειλών του οφειλέτη που αιτούνταν την υπαγωγή του στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ανεξαρτήτως του εάν μέσα στο σύνολο αυτό υπήρχαν και ενήμερες ή ήδη ρυθμισμένες και ενήμερες οφειλές (εξυπηρετούμενα δάνεια).

Κατά συνέπεια, οι ενήμερες ή οι ήδη ρυθμισμένες και ενήμερες οφειλές θεωρούνταν ως μη εξυπηρετούμενες και ρυθμίζονταν ή επαναρυθμίζονταν αντιστοίχως, μαζί με τις υπόλοιπες, γεγονός που οδηγούσε στην πλειονότητα των περιπτώσεων τους πιστωτές, και ιδιαίτερα τους χρηματοδοτικούς φορείς, να απορρίπτουν τις προτάσεις αναδιάρθρωσης, με αποτέλεσμα τη ματαίωση ολόκληρης της διαδικασίας.

Ο νέος νόμος 5024/2023 προβλέπει πλέον τη δυνατότητα στον οφειλέτη, κατά το στάδιο της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία, να αιτηθεί οι ενήμερες ή οι ήδη ρυθμισμένες και ενήμερες οφειλές του να εξαιρεθούν από την εξωδικαστική ρύθμιση, και έτσι οι οφειλέτες να μπορούν να υπάγονται στη διαδικασία, προς ρύθμιση μόνο των ληξιπρόθεσμων και μη εξυπηρετούμενων οφειλών τους. Μόνος περιορισμός στη δυνατότητα υπαγωγής μεμονωμένων οφειλών είναι οι δόσεις του συνόλου των ενήμερων ή ρυθμισμένων και ενήμερων οφειλών να μην αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% από τη δόση που προκύπτει για αυτές, με βάση τη μέθοδο υπολογισμού των δόσεων κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης των μερών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ