Ερευνητικά έργα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

DHMOKRITOSΤo ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Eurostars απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας και καινοτομίας και χρηματοδοτεί έργα έρευνας και ανάπτυξης όλων των θεματικών περιοχών, τα οποία θα στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν φορείς (επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, κτλ.) οι οποίοι θα πρέπει να σχηματίσουν κοινοπραξία τουλάχιστον δύο φορέων από δύο διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.

Ο κύριος εταίρος θα πρέπει να είναι μικρομεσαία επιχείρηση, που επενδύει τουλάχιστον 10% από τον κύκλο εργασιών σε δραστηριότητες έρευνας. Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις μέσω της τεχνογνωσίας που θα αποκομίσουν από τη συνεργασία τους με επιστημονικούς οργανισμούς, να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους σε διεθνές επίπεδο και να αποκτήσουν τεχνολογικά εφόδια για την παραγωγή και σύντομη προώθηση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Όσον αφορά την συμμετοχή ελληνικών φορέων στο πρόγραμμα Eurostars, βασική προϋπόθεση είναι η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής να μην υπερβαίνει το 40% του μέσου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών. Μπορούν να συμμετάσχουν έως δύο ελληνικές εταιρίες ανά έργο, με την επιπλέον υποχρέωση συμμετοχής ως υπεργολάβου ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ερευνητικού κέντρου (μέγιστο κόστος υπεργολαβίας έως 30% του προϋπολογισμού). Ο προϋπολογισμός ανά έργο για τους Έλληνες εταίρους μπορεί να κυμαίνεται από 160.000 έως 400.000 ευρώ.

Η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται έως στο 50% του κόστους των επιλέξιμων δαπανών. Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες προσωπικού, αγοράς εξοπλισμού, υπηρεσίες συμβούλων, έξοδα ταξιδίων κτλ.

Οι προτάσεις για την έγκριση έργων Eurostars αξιολογούνται στις Βρυξέλλες από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία αξιολόγησης προσδίδεται σε θέματα όπως:

· Ποιότητα κοινοπραξίας και ικανότητας διαχείρισης έργου: τεχνολογική, οικονομική και διαχειριστική επάρκεια των εταίρων, προστιθέμενη αξία από τη συνεργασία, επάρκεια μεθοδολογίας υλοποίησης και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων (IPR).

· Τεχνολογία και καινοτομία: ωριμότητα προτεινόμενης τεχνολογίας ή επαρκής διαχείριση ρίσκου, βαθμός καινοτομίας (τόσο τεχνολογικής όσο και επιχειρηματικής).

· Εμπορική εκμετάλλευση: μέγεθος αγοράς και ρίσκο διείσδυσης, επιχειρηματική προοπτική για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, προσδοκώμενα μεσοπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, χρονικός ορίζοντας διάθεσης των αποτελεσμάτων στην αγορά.

Προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 20ή Σεπτεμβρίου 2012. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.eurostars-eureka.eu/.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ