Εντατικοποίηση ελέγχων για πλαστά φυτοφάρμακα

FYTOFARMAKAΣε εντατικοποίηση των προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της αυξημένης διακίνησης πλαστών φυτοφαρμάκων, με την ενεργοποίηση των ελεγκτικών αρχών και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων από 300 ευρώ μέχρι και 30.000 ευρώ, προχωρά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την απάντηση του υφυπουργού Γιάννη Δριβελέγκα  στην Ελλάδα και σε συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε, για την αντιμετώπιση της αυξημένης, όπως προειδοποιούσε η Europol, διακίνησης πλαστών φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων για χρήση στην αγροτική παραγωγή.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ως εξής:

«Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν.721/1977 (ΦΕΚ 298/Α’) “Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρµάκων, ως και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων”, αρµόδιες Υπηρεσίες για τον έλεγχο των παράνοµων φυτοπροστατευτικών προϊόντων µέχρι τις 27-1-2012 ήταν οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων).

Η Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) συντόνιζε τις ενέργειές τους και εισηγούνταν στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του Ν.721/1977, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1, παρ. 9 του Ν.2538/1997 (ΦΕΚ 242Α), όπου προβλέπονται πρόστιµα από τριακόσια µέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ (300-30.000 € ).

Επιπλέον, το ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, συνεργάζεται µε τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές άλλων Κρατών – Μελών, την Ευρωπαϊκή Αστυνοµία καθώς και µε τις συναρµόδιες ελεγκτικές αρχές της χώρας µας όπως το Σ.Δ.Ο.Ε., η ΕΛ.Υ.Τ. (Δίωξη Λαθρεµπορίου), η Οικονοµική Αστυνοµία κ.ά . Η συνεργασία αυτή είχε ως αποτέλεσµα την εξιχνίαση πληθώρας περιπτώσεων µεταξύ των οποίων και ενός από τα µεγαλύτερα πανευρωπαϊκά κυκλώµατα διακίνησης παράνοµων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Στη συγκεκριµένη υπόθεση, πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι ελεγκτικές αρχές της Ελλάδας, της Γερµανίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, της Γαλλίας και της Αγγλίας.

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι, κατά το 2011 και παρά την οικονοµική κρίση και τη στενότητα πόρων, ολοκληρώθηκαν σαράντα τρεις (43) υποθέσεις διακίνησης παράνοµων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρµάκων) και επιβλήθηκαν πρόστιµα τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (420.500 €).

Οι κυρωτικές αποφάσεις δηµοσιεύτηκαν στο πρόγραµµα «Διαύγεια» και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου. Με το νέο Νόµο 4036/2012 σχετικά µε τη “Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις”, που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 27-1-2012 (ΦΕΚ 8/τ.Α’), αυστηροποιήθηκαν οι επιβαλλόµενες κυρώσεις και πλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 9, παράγραφος 2, τα επιβαλλόµενα πρόστιµα κυµαίνονται από δέκα έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (10.000 € – 50.000 €).

Στην περίπτωση µάλιστα επανάληψης της παράβασης, τα όρια των προστίµων διπλασιάζονται και το επιβαλλόµενο πρόστιµο δεν µπορεί να είναι λιγότερο από το διπλάσιο του προηγούµενου επιβληθέντος.

Το πρόβληµα διακίνησης παράνοµων φυτοφαρµάκων είναι ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς οι εταιρείες που διακινούν τα παράνοµα φυτοφάρµακα έχουν συστήσει δίκτυα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο µε σκοπό την αποφυγή των ελέγχων.

Έτσι, όπως έχει διαπιστωθεί επανειληµµένως, η εισαγωγή δραστικών ουσιών µπορεί να γίνεται πχ. από το Βέλγιο (λιµάνι Αµβέρσας), η τυποποίηση σε σκεύασµα µπορεί να γίνεται στη Γαλλία, το τελικό προϊόν µπορεί να αποθηκεύεται σε αποθήκες σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, για να αποσταλεί µε τιµολόγιο που εκδίδει π.χ, µια Αυστριακή εταιρεία, µε αποτέλεσµα να απαιτείται η συνεργασία των Κρατών – Μελών για την εξιχνίαση του δικτύου.

Γενικότερα, εκτός από τις εντατικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την αντιµετώπιση του φαινοµένου, υπάρχει άριστη συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων Κρατών – Μελών και συντονισµός των ενεργειών τους για τον εντοπισµό παράνοµων φορτίων φυτοφαρµάκων.»

Έτσι, όπως έχει διαπιστωθεί επανειληµµένως, η εισαγωγή δραστικών ουσιών µπορεί να γίνεται πχ. από το Βέλγιο (λιµάνι Αµβέρσας), η τυποποίηση σε σκεύασµα µπορεί να γίνεται στη Γαλλία, το τελικό προϊόν µπορεί να αποθηκεύεται σε αποθήκες σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, για να αποσταλεί µε τιµολόγιο που εκδίδει π.χ, µια Αυστριακή εταιρεία, µε αποτέλεσµα να απαιτείται η συνεργασία των Κρατών – Μελών για την εξιχνίαση του δικτύου.

Γενικότερα, εκτός από τις εντατικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την αντιµετώπιση του φαινοµένου, υπάρχει άριστη συνεργασία της Γενικής Δ/νσης Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων Κρατών – Μελών και συντονισµός των ενεργειών τους για τον εντοπισµό παράνοµων φορτίων φυτοφαρµάκων.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ