Εκδόθηκε η απόφαση για την Κοινωφελή, αναμένεται η προκήρυξη… Οι θέσεις στους Δήμους της Ηπείρου

koinof ergasia

koinof ergasia

Με μεγάλη χρονική καθυστέρηση και λίγο πριν την λήξη του έτους, εκδόθηκε η απόφαση από το Υπουργείο Εργασίας για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, που θα καλύψει πλέον το σύνολο των Δήμων, πλην αυτών που συμμετείχαν στις δύο προηγούμενες δημόσιες προσκλήσεις.

Σημειώνεται ότι επιλογή του Υπουργείου ήταν να προηγηθούν δύο «πιλοτικές» εφαρμογές του προγράμματος με επιλεγμένους δήμους που είχαν χαρακτηριστεί θύλακες ανεργίας, γεγονός που είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις μεταξύ των φορέων της αυτοδιοίκησης.

Στην Ήπειρο κατά την πρώτη πιλοτική εφαρμογή, το καλοκαίρι, μετείχε ο Δήμος Άρτας και στη Δεύτερη ο Δήμος Πρέβεζας.

Πλέον η προκήρυξη, που σύμφωνα με τις δηλώσεις της αρμόδιας υπουργού αναμένεται εντός των ημερών, θα καλύψει τους υπόλοιπους δεκαέξι δήμους της Ηπείρου, με αριθμό θέσεων αντίστοιχο με το προηγούμενο πρόγραμμα.

Οι θέσεις στους δήμους της Ηπείρου

Οι θέσεις που έχουν κατανεμηθεί στους Δήμους της Ηπείρου και αφορούν στην κάλυψη διάφορων ειδικοτήτων είναι οι ακόλουθες:

Ζαγορίου 22 θέσεις

Βορείων Τζουμέρκων 32

Γεωργίου Καραϊσκάκη 33

Μετσόβου 33

Κόνιτσας 34

Κεντρικών Τζουμέρκων 37

Φιλιατών 42

Πωγωνίου 50

Δωδώνης 54

Σουλίου 55

Πάργας 68

Νικολάου Σκουφά 69

Ζηρού 74

Ζίτσας 79

Ηγουμενίτσας 141

Πρέβεζας 169 (μετείχε στη δεύτερη φάση του προγράμματος και ήδη ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα)

Αρταίων 230 (οι θέσεις καλύφθηκαν στην πρώτη πιλοτική φάση)

Ιωαννιτών 598

Η δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

O ΟΑΕΔ αναλαμβάνει την κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και την υπόδειξη των επιλεγέντων ωφελουμένων με βάση τον Πίνακα Κατάταξης στους επιβλέποντες φορείς, καθώς την καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους στους ωφελουμένους και τους επιβλέποντες φορείς αντίστοιχα.

Ωφελούμενοι της δράσης

Ωφελούμενοι της δράσης είναι όσοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
• Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
• Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
• Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού -Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), άλλοτε «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελουμένους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Μισθός, άδειες, ιατροφαρμακευτική κάλυψη

Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα – Ωφελουμένου). Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελουμένους ηλικίας 25 ετών και άνω και β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελουμένους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Ο ΟΑΕΔ, εκτός από τα στην παρούσα απόφαση καταβαλλόμενα ποσά, δεν υποχρεούται να καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή, ενίσχυση ή αμοιβή στους ωφελουμένους (όπως επίδομα αδείας κ.ά.).

Ειδικότερες ρυθμίσεις που διέπουν το Πρόγραμμα: α) Περιπτώσεις επιτρεπόμενης απουσίας ωφελουμένων από το Πρόγραμμα, άνευ περικοπής αποδοχών τους: Θα προηγείται είτε έντυπη αίτηση προς έγκρισή της από τον επιβλέποντα φορέα, με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι ωφελούμενοι θα απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – ΕΤΕΑ, με εξαίρεση ωφελουμένους ασφαλισμένους μετά την 01-01-1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, για τους οποίους οι εισφορές αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και ΤΑΝ των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΑΑ.

Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, θα κληθούν να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ μία αίτηση συμμετοχής για την απασχόλησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από έναν μέχρι τρεις επιβλέποντες φορείς, όπως προβλέπει η εκάστοτε Πρόσκληση. Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωσή της οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην οικεία Πρόσκληση, ο υποψήφιος θα αποκλείεται από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων που υλοποιείται βάσει αυτού.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί στην οικεία Πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης στον ΟΑΕΔ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ