Εισφορά αλληλεγγύης: Καταργείται από το 2021

EFORIA 27 6 14

Tην Δευτέρα κατατίθεται στην Βουλή ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος περιλαμβάνει και διάταξη σχετικά με την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης από το 2021.

Όπως αναμένεται, η διάταξη θα γράφει πως η Εισφορά Αλληλεγγύης καταργείται στον ιδιωτικό τομέα για όσους δηλώνουν εισόδημα 1.000 ευρώ τον μήνα ή 12.000 ευρώ ετησίως και άνω.

Aναλυτικότερα, από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης απαλλάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες εισοδημάτων:

Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα επιδόματα και οι παροχές σε είδος καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβή που καταβάλλεται τακτικά σε εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Εδώ υπάγονται και οι αμοιβές που λαμβάνουν οι απασχολούμενοι με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όσοι έχουν «μπλοκάκια», καθώς και οι περιστασιακά απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα.

Τα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης, επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριου επαγγέλματος

Τα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας

Τα εισπραχθέντα ενοίκια ακινήτων

Τα τεκμαρτά εισοδήματα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων

Τα μερίσματα

Οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων

Οι τόκοι των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos)

Τα δικαιώματα

Τα κέρδη από τη μεταβίβαση μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες.

Τα κέρδη από τη μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων

Τα κέρδη από τη μεταβίβαση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων

Οι τόκοι ομολόγων ή έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

Τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%

Τα κέρδη από τη μεταβίβαση εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1.1.2009)

Τα αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια

Τα κέρδη από την πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη

Τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW.

Η διατροφή συζύγου και τέκνων

Τα κέρδη από τη μεταβίβαση τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία

Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης

Οι «πράσινες» και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες

Οι λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ