«Εγκατάσταση νέων γεωργών», οι προθεσμίες και τα κριτήρια

agrotes rodia

agrotes rodia

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο της δημοσιευμένης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το πρόγραμμα αφορά στην οικονομική ενίσχυση νέων που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος για την είσοδο και την παραμονή τους στη γεωργική απασχόληση, καθώς και για την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Επ’ ευκαιρία της παράτασης και λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος το οποίο έχει εκδηλωθεί, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών, που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι υποψήφιοι, εκτός από την αίτηση και τα δικαιολογητικά, υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο πρέπει να περιγράφει ρεαλιστικά τις ενέργειες για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με την αρχική κατάσταση, μέσω διατύπωσης σχετικών δεσμευτικών ποσοτικών ή ποιοτικών στόχων για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης. Το επιχειρηματικό σχέδιο συντάσσεται από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας, έχει ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης 3 έτη και μέγιστη 4 έτη, περιλαμβάνει δεσμευτικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που χαρακτηρίζονται από ελάχιστα αποδεκτά κατώφλια (όρια) με χρονικές προθεσμίες κ.λπ.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Σύμφωνα με την πρόσκληση, δικαίωμα αίτησης για ένταξη έχουν:

– Φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, είναι δε μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του προγράμματος.
-Νομικά πρόσωπα που έχουν ως αρχηγό-νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό, ο οποίος πληροί, μεταξύ άλλων, τις πιο πάνω προϋποθέσεις και μετέχει στο κεφάλαιο σε ποσοστό τουλάχιστον 51%. Η έδρα πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού, ενώ η κύρια δραστηριότητα να είναι η γεωργική παραγωγή.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται και στις 13 περιφέρειες της χώρας, σε περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Στο πρόγραμμα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επιλεξιμότητας) για τους υποψηφίους-δικαιούχους και για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι-φυσικά πρόσωπα θα πρέπει:

– Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και να μην έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους.
– Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι-νομικά πρόσωπα θα πρέπει:

– Να έχουν ως αρχηγό-νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό που πληροί τις προϋποθέσεις του δικαιούχου-φυσικού προσώπου.
-l Να έχουν ως αρχηγό-νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό, ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου σε ποσοστό τουλάχιστον 51%.
-l Να έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού-νόμιμου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας περιφέρειας.
-l Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα (Ομάδα ΚΑΔ 01 εκτός των ΚΑΔ 01.6 και ΚΑΔ 01.7) στη γεωργική παραγωγή. Δραστηριότητες στην αλιεία δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει:

– Να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης.
– Να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας από 8.000 έως 100.000 ευρώ.
– Τα αγροτεμάχια μπορεί να είναι ιδιόκτητα ή/και μισθωμένα.
– Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.
– Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
– Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις θεωρείται ότι η ιδιοκτησία υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων και ότι μόνον ένας από τους συζύγους μπορεί να θεωρηθεί αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης.

Ποσό ενίσχυσης

Οπως αναφέρεται στην πρόσκληση, η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η 2η δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη, με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη αλλά διαμορφώνεται ως ακολούθως:

– «Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο έχουν φυτική ή και μεικτή παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 17.000 ευρώ και αυξάνεται στα 19.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό), ή σε συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

– «Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που με το επιχειρηματικό σχέδιο έχουν κτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 19.500 ευρώ ή 22.000 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis και εν συνεχεία ο φυσικός φάκελος, εντός πέντε εργασίμων ημερών μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής, ήτοι έως 9 Ιανουαρίου 2017, υποβάλλεται εις διπλούν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Η νέα προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων είναι 23 Δεκεμβρίου 2016.
{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ