Απέχουν από πλειστηριασμούς οι δικηγόροι των Ιωαννίνων

pleistiriasmoi

Την αποχή όλων των δικηγόρων από την εκτελεστική διαδικασία για επίσπευση πλειστηριασμών αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων.

Στην ανακοίνωση αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο επειδή οι ρυθμίσεις του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, δεν εξασφαλίζουν επαρκώς την λυσιτελή προστασία των ευάλωτων οφειλετών, και δη της πρώτης κατοικίας τους, στο πλαίσιο της διευθέτησης των οφειλών τους και της παροχής δεύτερης ευκαιρίας, επειδή δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες εφαρμοστικές του νόμου υπουργικές αποφάσεις, αλλά κυρίως, δεν έχει συσταθεί «Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης ακινήτων» και επειδή η σχετική πλατφόρμα του μηχανισμού εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και αρρυθμίες, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυσμενή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί και την ανάγκη αποτροπής άδικων αναγκαστικών εκτελέσεων και πλειστηριασμών σε βάρος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αποφάσισε ομόφωνα και μέχρι την 31.7.2021 την αποχή όλων των δικηγόρων από την εκτελεστική διαδικασία για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2021 και ειδικότερα:

Α) Την αποχή από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων. Ειδικά στη περίπτωση διαταγών πληρωμής επιτρέπεται μόνο η λήψη αντιγράφου αυτής και όχι απογράφου, προκειμένου και μόνο να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 630Α ΚΠολΔ.

Β) Την αποχή από τη σύνταξη , υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθ.924 ΚΠολΔ) που αποτελεί την 1η πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο· η ακρίβεια της αντιγραφής της οποίας βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρ. 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων) , και στην οποία επιβάλλεται τελικά de facto η υπογραφή της από δικηγόρο.

Γ) Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθ.927 ΚΠολΔ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ