Αλαλούμ και με τα σχολεία…

Îåêßíçóå ìå áãéáóìü êáé ìÝôñá ðñïöýëáîçò ãéá ôçí ðáíäçìßá COVID-19,ç íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ óå üëá ôá ó÷ïëåßá ôçò ÷þñáò,üðïõ ç ìÜóêá èá åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ôïõ ó÷ïëåßïõ.Óôéãìéüôõðá áðü ôï 2ï äçìïôéêü óôï ÐáãêñÜôé, ÄåõôÝñá 14 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Θέμα χρόνου τελικά ήταν να προκληθεί αλαλούμ και με τα σχολεία, την αντιμετώπιση κρουσμάτων, τις αναστολές τμημάτων και την επίσημη ενημέρωση.

Η ανάρτηση των τμημάτων που τίθενται σε αναστολή στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας καθυστερεί υπερβολικά, ειδικά αν μεσολαβεί και Σαββατοκύριακο.

Ενδεικτικό είναι ότι οι γονείς μαθητών ενημερώθηκαν από το απόγευμα της Κυριακής για αναστολή λειτουργίας τμημάτων στα Γιάννινα και η ανάρτηση στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας.

Πέραν αυτού προκαλούνται πολλές διαμαρτυρίες για τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται καθώς ακόμη και αδέλφια μπορεί το ένα να τελεί σε καραντίνα ως στενή επαφή κρούσματος και το άλλο να πηγαίνει κανονικά στο σχολείο αφού είναι σε μεγαλύτερη ή μικρότερη τάξη.

Πολλοί ζητούν κλείσιμο των σχολικών μονάδων, ωστόσο αυτή είναι απόφαση που λαμβάνεται μόνο από το Υπουργείο Παιδείας μετά από εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων..

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ