Υπογράφηκε η απόφαση για την Κοινωφελή

Υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση για τα νέα προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης των ανέργων σε δήμους, περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, συνολικής διάρκειας οκτώ μηνών.

Στην υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί: α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους – ανέργους ηλικίας 25 ετών και άνω και β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ανέργους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Σύμφωνα με την ΚΥΑ ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελούμενων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας, καθώς  και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα – ωφελούμενου). Ως «επιβλέποντες Φορείς» ορίζονται οι Δήμοι, Περιφέρειες και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση το συνολικό κόστος των νέων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της διετίας 2018- 2019 ανά φορέα χρηματοδότησης είναι το ακόλουθο:

α) περίπου 155.780.038,00 ευρώ επιμεριζόμενα σε 52.810.055 ευρώ για το 2018 και σε 102.969.982,8 για το 2019 ως προς συγχρηματοδοτούμε­νο σκέλος σε βάρος του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

και β) ύψους 13.000.000 ευρώ ως προς το εθνικό σκέλος σε βάρος του προϋπολογισμού του 2018 του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού και ύψους 50.495. 962 ευρώ ως προς το εθνικό σκέλος σε βάρος του προϋπολογισμού του 2019 του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού( ΚΑΕ 2493). Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων θα γνωστοποιηθεί με την κοινοποίηση της δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, η οποία θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Ποιοι άνεργοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Ωφελούμενοι της δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πο­λίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κων­σταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρό­πους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολο­γικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προ­σόντα,

ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και

ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλ­ληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Ο ΟΑΕΔ και ο επιβλέπων φορέας, εκτός από τα ορι­ζόμενα ποσά στην παρούσα, δεν καταβάλλει οποιαδή­ποτε άλλη παροχή, ενίσχυση ή αμοιβή στους ωφελού­μενους (ενδεικτικά: επίδομα αδείας).

Οι ωφελούμενοι ασφαλίζονται και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 ανώτατα μηνιαία ποσά για 25 ημέρες. Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να απασχο­λούνται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος και απολαμβάνουν πλήρους ιατρο­φαρμακευτικής κάλυψης, υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (ΓΓΔΚΑΠ) του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) καταρτίζει τη δράση «Προώθηση της απασχό­λησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», η οποία ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της εντάσσε­ται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανάπτυξη Αν­θρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ