Ξέρουν από ΕΣΠΑ και οι Κινέζοι!

ESPA1Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας 2012-2014. Είναι η νέα πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα η οποία στοχεύει στην ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για συνεργασία στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) με αντίστοιχους φορείς των χωρών, με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες ΕΤΑ.

Ειδικότερα, οι στόχοι της Δράσης αφορούν:

•Στη χρηματοδότηση κοινών ερευνητικών και τεχνολογικών έργων στα επιστημονικά πεδία που ορίζουν από κοινού οι δυο χώρες σε κάθε προκήρυξη στη βάση Διμερών Ε&Τ Συμφωνιών.

•Στη δημιουργία κοινών ταμείων για την περαιτέρω ενίσχυση των Διμερών Ε&Τ Συμφωνιών και την επέκταση έργων.

•Στην ενίσχυση των πολυμερών συνεργασιών, και

•Στην ανάληψη πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των δεσμών με ομάδες τρίτων χωρών όπου υπάρχει πολιτικό ή/και οικονομικό ενδιαφέρον, όπως οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι χώρες της ΟΣΕΠ (Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου) και της Μεσογείου, μέσω και της χρηματοδότησης φορέων και ομάδων των χωρών αυτών σε προγράμματα Ε&Α εθνικού ενδιαφέροντος.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης στην παρούσα προκήρυξη για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας διακρατικών Ε&Τ έργων έχουν, επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, συμπράξεις επιχειρήσεων μεταξύ τους ή με Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και με λοιπούς φορείς.

Σε κάθε πρόταση θα πρέπει να συμμετέχει μία τουλάχιστον επιχείρηση από ελληνικής πλευράς ή οποία, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, μπορεί να συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις ή ερευνητικούς φορείς, της χώρας της ή/και της συνεργαζόμενης χώρας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς. Τα προτεινόμενα μεγάλης κλίμακας Ε& Τ έργα πρέπει να αποφέρουν προφανές όφελος στις δύο χώρες, στους συμμετέχοντες των συμπράξεων αλλά και γενικότερα οφέλη στην ελληνική οικονομία και στο κοινωνικό σύνολο.

Επισημαίνεται ότι με τον όρο επιχείρηση νοούνται οι επιχειρήσεις με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, όπως εμπορικές και παραγωγικές επιχειρήσεις διαφόρων δραστηριοτήτων και κάθε μεγέθους, περιλαμβανομένων των ΜμΕ

Τι χρηματοδοτείται:

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

Α) Επιλεξιμότητα δαπανών για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης περιλαμβανομένης της πειραματικής ανάπτυξης.

Δαπάνες προσωπικού

Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό (μόνο αποσβέσεις)

Δαπάνες για κτίρια

Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας

Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (από φυσικά και νομικά πρόσωπα)

Συμπληρωματικά γενικά έξοδα

Απλές λειτουργικές δαπάνες(Δαπάνες ανταλλαγών – μετακινήσεων, κλπ.)

Β) Ενισχύσεις για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας

Γ) Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜμΕ

Προϋπολογισμός

€ 6.000.000

Αναλυτικά:

ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” – ΕΠΑΝ ΙΙ (Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Βορ. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ.Ελλάδα): 2.126.561€

Αττική: 1.824.688€

Κεντρ. Μακεδονία: 1.667.609€

Δυτική Μακεδονία: 94.322€

Στερεά Ελλάδα: 251.525€

Νότιο Αιγαίο: 35.295€

ΣΥΝΟΛΟ: 6.000.000€

Περίοδος υποβολής από 17/2/2012 έως 10/4/2012

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ