Τρία τμήματα σε αναστολή λόγω κρουσμάτων

Îåêßíçóå ìå áãéáóìü êáé ìÝôñá ðñïöýëáîçò ãéá ôçí ðáíäçìßá COVID-19,ç íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ óå üëá ôá ó÷ïëåßá ôçò ÷þñáò,üðïõ ç ìÜóêá èá åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ôïõ ó÷ïëåßïõ.Óôéãìéüôõðá áðü ôï 2ï äçìïôéêü óôï ÐáãêñÜôé, ÄåõôÝñá 14 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Σε αναστολή λειτουργίας έχουν τεθεί τρία τμήματα δημοτικών σχολείων στα Γιάννινα λόγω κρουσμάτων που βρέθηκαν θετικά.

Από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας είχε τεθεί σε αναστολή το Α3 του Δημοτικού Σχολείου Πεδινής. Το συγκεκριμένο τμήμα θα μείνει κλειστό μέχρι τις 27 του μήνα.

Από την Δευτέρα σε αναστολή τέθηκαν δύο ακόμη τμήματα του 11ου Δημοτικού Σχολείου (Ελισαβέτειο).

Πρόκειται για το Ε1 και το Ε2 τα οποία θα μείνουν κλειστά μέχρι τις 29 του μήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ