Τελεσίγραφο στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ

XRHMATA_KALHΠροθεσμία έως τις 10 Σεπτεμβρίου προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του νόμου θα έχουν οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, προειδοποιώντας μάλιστα ότι σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται θα διακοπεί η χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αναλυτικότερα, οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ και τυχόν άλλων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από την Γενική κυβέρνηση, καλούνται να αποστείλουν έως τις 10 Σεπτεμβρίου:

– οικονομικό απολογισμό έτους 2011 μέσω Ο.Π.Σ., συνοδευόμενο από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως κ.λ.π.).

– έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου έτους 2011 και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή καθώς και αντίγραφο πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι τα Ν.Π.Ι.∆. που τηρούν Γ΄ Κατηγορίας βιβλία αλλά βάσει καταστατικού δεν συγκαλούν Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων, θα αποστείλουν μόνο τις εγκεκριμένες από την διοίκηση ή το αρμόδιο διοικητικό όργανο, ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις, εγκεκριμένες από ορκωτό ελεγκτή.

– τον οικονομικό απολογισμό του πρώτου εξαμήνου έτους 2012

– την πιθανή εκτέλεση του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2012

– το σχέδιο του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2013, καθώς και την εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσής του.

Κατ’ εφαρμογή των ιδίων διατάξεων, κάθε φορέας οφείλει επιπρόσθετα να καταρτίζει και να αποστέλλει:

– μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης (προσλήψεις, αποχωρήσεις),

– τριμηνιαία έκθεση πεπραγμένων, η οποία περιλαμβάνει τα απολογιστικά στοιχεία, τα στοιχεία απασχόλησης και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του και την βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών,

– τριμηνιαία έκθεση που αφορά σε αποκλίσεις από τον ετήσιο προϋπολογισμό ή το επιχειρησιακό σχέδιο, καθώς και στην αιτιολόγηση και στα μέτρα αντιμετώπισής τους,

– κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας καθώς και κάθε μέτρου που επηρεάζει ση΅αντικά τα οικονομικά αποτελέσματα πριν τεθεί σε ισχύ,

– κατάλογο όλων των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας και της νομικής και πραγματικής κατάστασης του φορέα, ο οποίος επικαιροποιείται κατ έτος.

Κάθε φορέας πρέπει να καταρτίσει και να αποστείλει το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο 2013-2016 κατ’ εφαρ΅ογή των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του Ν. 3429/2005. Οι φορείς που έχουν ήδη αποστείλει μεσοπρόθεσ΅ες δράσεις ή επιχειρησιακά σχέδια για την περίοδο 2012-2015, καλούνται να τα επικαιροποιήσουν. Επισημαίνεται ότι τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια των φορέων πρέπει να υποβληθούν ΅έχρι τέλος Σεπτε΅βρίου δια των εποπτευόντων Υπουργείων, προκειμένου να αξιολογηθούν και στη συνέχεια να εγκριθούν από τη ∆ιϋπουργική Επιτροπή ∆ημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισ΅ών του άρθρου 10 του Ν. 3429/2005.

Κατ’ εφαρ΅ογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011, κάθε φορέας θα πρέπει με το πέρας εκάστου τριμήνου και εντός είκοσι ημερών να υποβάλει αναλυτικά ποσοτικά στοιχεία για τον έλεγχο τήρησης του μέσου κατά κεφαλήν κόστους των πάσης φύσεως αποδοχών που προσδιορίζεται από τις λοιπές σχετικές διατάξεις του άρθρου.

Βάσει της εγκυκλίου τέλος η μη έγκαιρη αποστολή των στοιχείων που αιτούνται από το υπουργείο, μπορεί να επιφέρει την επιβολή κυρώσεων όπως η δέσμευση εσόδων από τον Τακτικό Προϋπολογισ΅ό ή το Πρόγραμμα ∆η΅οσίων Επενδύσεων, καθώς και η παύση των προέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και μελών του διοικητικού συμβουλίου από τα καθήκοντά τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ