Στην ΚΕΔΕ ο Κλεισθένης, οι αλλαγές που οριστικοποιούνται στους Δήμους και τις Περιφέρειες

Κατατέθηκε στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας λίγες ώρες πριν πάρει το δρόμο για τη Βουλή το νομοσχέδιο «Κλεισθένης 1». Το Νομοσχέδιο προβλέπει την εφαρμογή της απλής αναλογικής στις προσεχείς εκλογές στους Δήμους και στις Περιφέρειες, που θα πραγματοποιηθούν στις 13 Οκτωβρίου 2019, τη διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων, καθώς και αλλαγές που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των Δήμων. Όπως είναι γνωστό η ΚΕΔΕ έχει εκφράσει την κατηγορηματική της αντίθεση με τις επικείμενες αλλαγές διαμηνύοντας ότι, «η Αυτοδιοίκηση θα αγωνιστεί για να μην διαλυθούν οι Δήμοι, το Κράτος και οι ζωές μας».

 Οι κυριότερες αλλαγές

– Κεντρική επιλογή του σχεδίου νόμου είναι η καθιέρωση του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής. Σημειώνεται μάλιστα στην αιτιολογική έκθεση ότι η αναλογική συγκρότηση των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων αναμένεται να λειτουργήσει… «παιδευτικά για το σύνολο των παρατάξεων που θα μετέχουν σε αυτά, καταργώντας στην ουσία την έννοια των συμπολιτευόμενων και των αντιπολιτευόμενων συμβούλων.

– Ωστόσο, είναι νοητή η προτίμηση κάποιων θεσμικών επιλογών, έναντι άλλων, οι οποίες διευκολύνουν τη συζήτηση και τη σύνθεση των απόψεων, αποτρέπουν τον κατακερματισμό των αυτοδιοικητικών δυνάμεων και, τελικά, επιτρέπουν τη διαμόρφωση των αναγκαίων πλειοψηφιών, τουλάχιστον για τα πιο κρίσιμα για την ομαλή λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών θέματα. Σε επίπεδο εκλογικού συστήματος, τέτοιες είναι λόγου χάρη οι ρυθμίσεις που απαγορεύουν την κατάθεση μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, η υποχρέωση ενός συνδυασμού, προκειμένου να συμμετάσχει έγκυρα στις εκλογές, να προτείνει κατ’ ελάχιστο υποψήφιους για το σύνολο των προς εδρών του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου κ.λπ., ενώ αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται και στο πλαίσιο του συστήματος διοίκησης των Δήμων και των Περιφερειών, το οποίο αναλύεται στη συνέχεια. Ταυτόχρονα, και ως αντιστάθμισμα, εισάγονται δικλείδες, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε και σχετικά με το εκλογικό σύστημα, διευκολύνουν τη συζήτηση και τη σύνθεση των απόψεων, αποτρέπουν τον κατακερματισμό των αυτοδιοικητικών δυνάμεων και, τελικά, επιτρέπουν τη διαμόρφωση των αναγκαίων πλειοψηφιών, τουλάχιστον για τα πιο κρίσιμα για την ομαλή λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών θέματα. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις είναι, ιδίως, η πρόβλεψη ειδικής διαδικασίας έγκρισης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος και η θέση σε ψήφιση, κατ’ αντιπαράθεση, εναλλακτικών προτάσεων, ο μη συνυπολογισμός της λευκής ψήφου στο σχηματισμό πλειοψηφίας (υπέρ-κατά) επί μίας απόφασης κ.α.

– Το σύνολο των εδρών του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον α’ γύρο. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει ποσοστό 50% συν 1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (β’ γύρος), ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

– Οι δήμοι της χώρας θα διακρίνονται σε α) Δήμους Μητροπολιτικών Κέντρων, β) Μεγάλους Ηπειρωτικούς Δήμους και Πρωτεύουσες Νομών, γ) Μεσαίους Ηπειρωτικούς Δήμους, δ) Μικρούς Ηπειρωτικούς και Μικρούς Ορεινούς Δήμους, ε) Μεγάλους και Μεσαίους Νησιωτικούς Δήμους και στ) Μικρούς Νησιωτικούς Δήμους. Τα κριτήρια αποσαφηνίζονται πλήρως και είναι κυρίως πληθυσμιακά και γεωμορφολογικά.

– Επίσης αποσυνδέεται ο χρόνος διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις ευρωεκλογές και, ως εκ τούτου, επανέρχεται το προϊσχύον καθεστώς της τετραετούς θητείας των αυτοδιοικητικών αρχών και της διενέργειας των εκλογών τον Οκτώβριο κάθε έτους

 -Θεσμοθετείται και ρυθμίζεται πλήρως το δημοψήφισμα, τόσο σε δημοτικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

– Καθορίζεται ο χρόνος των εκλογών (13 Οκτωβρίου 2019)

 -Ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και οι πρόεδροι των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων, εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

 -Η εγκατάσταση των νέων αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.

 -Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και 30%, αντί του 10% που προέβλεπε το αρχικό κείμενο που είχε δοθεί προς διαβούλευση.

-Καταργούνται οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες.

 -Επίσης, με την νομοθετική πρόταση αποσυνδέεται η εποπτεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς επίσης αναπροσδιορίζεται το εύρος του ελέγχου νομιμότητας.

 Στο Β’ Μέρος επιχειρείται η ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) με τη θέσπιση όπως επισημαίνεται νέων κανόνων λειτουργίας σε πλήρη εναρμόνιση με το κοινοτικό και συνταγματικό περιβαλλοντικό κεκτημένο και στοχεύοντας στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στη μείωση της παραγωγής και σε μία, εν γένει, περιβαλλοντικά ενδεδειγμένη διαχείριση που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας και θα συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

 Με το Τρίτο Μέρος οι ρυθμίσεις αφορούν την απονομή της ιθαγένειας και την πολιτογράφηση, ενώ στο Μέρος Τέταρτο θεσπίζονται λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

 Η αντίδραση της ΚΕΔΕ

 Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με δήλωσή του για το περιεχόμενο του Σ/Ν ανέφερε: «Την ιστορική αυτή στιγμή η Αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι ενωμένη και αποφασισμένη. Λάβαμε το τελικό κείμενο του Προγράμματος Κλεισθένης το οποίο και μελετάμε προκειμένου να διατυπώσουμε τη τελική θέση μας με βάση το περιεχόμενό του. Δυστυχώς από τις πρώτες κιόλας ενδείξεις φαίνεται ότι στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου δεν έχουν επέλθει σοβαρές τροποποιήσεις. Ενωμένη η αυτοδιοίκηση θα αγωνιστεί για να μην διαλυθούν οι δήμοι, το κράτος οι ζωές μας».

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ