Στη δεύτερη φάση η διαχείριση υδατικών διαμερισμάτων

KLIFKHΜε τη δημοσιοποίηση από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ των Προγραμμάτων Μέτρων για τις Λεκάνες Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και των τριών Υδατικών Διαμερισμάτων της Πελοποννήσου αρχίζει η δεύτερη φάση με την οποία ολοκληρώνεται η διαβούλευση για τη Διαχείριση των δέκα Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.

Με την προσθήκη των Προγραμμάτων Μέτρων (βασικών και συμπληρωματικών) ολοκληρώνεται η διαμόρφωση των Προσχεδίων Διαχείρισης των εν λόγω Υδατικών Διαμερισμάτων.

Έτσι στην ολοκληρωμένη τους μορφή και αφού έχουν αξιοποιήσει τη δημόσια συζήτηση που έχει ήδη προηγηθεί, τίθενται σε ένα νέο κύκλο διαβούλευσης προκειμένου να αποκτήσουν την οριστική τους μορφή και να αποτελέσουν το πλαίσιο κατευθύνσεων και τον «οδικό χάρτη» λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικών σε όλους τους τομείς των νερών, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Τα προσχέδια Διαχείρισης καλύπτουν θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του ευρύτερου περιβαλλοντικού θεσμικού πλαισίου για τα νερά, και ενδεικτικά περιλαμβάνουν θέματα όπως η ορθολογική ποσοτική διαχείριση και η εξοικονόμηση υδατικών πόρων, η προστασία των οικοτόπων και των σημαντικών ειδών πανίδας και χλωρίδας, η προστασία των ευαίσθητων περιοχών, η αποτελεσματική διαχείριση αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, ο έλεγχος των διάχυτων πηγών ρύπανσης και η αποτροπή της νιτρορύπανσης, τα οικονομικά του νερού. Και φυσικά περιλαμβάνουν και την αξιολόγηση των αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών έργων και δραστηριοτήτων και τη μελέτη των επιπτώσεών τους σε σχέση με τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ