Σε διαβούλευση το Νομοσχέδιο.. Πως θα στηθεί ο μηχανισμός εναέριας έρευνας και διάσωσης

ereyna elikoptero

Σε βάθος πενταετίας στην καλύτερη περίπτωση θα αναπτυχθεί ο εθνικός μηχανισμός εναέριας έρευνας και διάσωσης όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο του δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο προβλέπει περιφερειακές βάσεις ετοιμότητας και επιφυλακής χωρίς όμως να ορίζει τον αριθμό τους και τις περιοχές όπου θα λειτουργήσουν.

Αναφέρεται όμως ότι οι βάσεις αυτές θα διαθέτουν εναέρια μέσα –ελικόπτερα- καθώς και το αναγκαίο σε ειδικότητες και αριθμό προσωπικό. Η έναρξη λειτουργίας των βάσεων θα οριστεί με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για την υλοποίηση των προβλέψεων του Eθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης και ιδίως για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, επιβάλλεται εισφορά υπηρεσίας εναέριας έρευνας και διάσωσης, η οποία εισπράττεται κατά την αναχώρηση από τους ελληνικούς αερολιμένες προς τους αερολιμένες εξωτερικού από κάθε αναχωρούντα επιβάτη.

Το ύψος της εισφοράς αυτής δεν ορίζεται στο σχέδιο νόμου που είναι σε διαβούλευση.

Για χρονικό διάστημα έως πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως την πλήρη υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΕΕΔ), δύναται να εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου Κλάδου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Π.Σ.:

α) Η σύναψη συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης με εναέρια ιδιωτικά μέσα και προσωπικό, ιδίως μέλη πληρώματος, χειριστές, τεχνικούς, διασώστες, ορειβάτες και υγειονομικό προσωπικό, σύμφωνα με την πιστοποίηση, τα προσόντα και τις προδιαγραφές του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 8.

β) Η σύναψη συμβάσεων για τη μίσθωση των αναγκαίων εναέριων μέσων έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 8.

γ) Η πρόσληψη πιστοποιημένου προσωπικού έρευνας και διάσωσης με τα προσόντα του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 8, ιδίως μελών πληρώματος, χειριστών, τεχνικών, διασωστών, ορειβατών, υγειονομικού προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του Π.Σ. που δεν δύναται να καλυφθούν από το υφιστάμενο μόνιμο πυροσβεστικό, ιπτάμενο, τεχνικό και λοιπό προσωπικό. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, δυνάμενος να παραταθεί πέντε (5) φορές κατ’ ανώτατο όριο, με ανώτατη συνολική διάρκεια εξήντα (60) μηνών, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., σε περίπτωση υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών που επιβάλλουν την παράταση και εφόσον το υπάρχον μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δεν επαρκεί ή δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα του άρθρου 8. Στην απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. εξειδικεύονται οι υφιστάμενες ανάγκες, ο απαιτούμενος αριθμός προσωπικού για την κάλυψή τους και η διάρκεια της παράτασης.

δ) Η εξειδίκευση των υφιστάμενων αναγκών, οι ειδικότητες και ο απαιτούμενος αριθμός χειριστών και λοιπού πιστοποιημένου προσωπικού για την κάλυψή τους, ο αριθμός των αναγκαίων εναέριων μέσων, ο χρόνος διάρκειας κάθε επιμέρους σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Σε όλες τις περιπτώσεις η έρευνα και διάσωση τελούν υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο, συντονισμό και εποπτεία του Π.Σ..

Το σχέδιο νόμου φέρει το όνομα «Θεοφάνης- Ερμής Θεοχαρόπουλος» καθώς ο θάνατος του 20χρονου στα Τζουμέρκα έγινε η αφορμή για να ανοίξει η συζήτηση και να οδηγήσει στη θεσμοθέτηση της ορεινής διάσωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ