Σε αναστολή το Δημοτικό Λογγάδων και τμήμα στην Ανατολή

Îåêßíçóå ìå áãéáóìü êáé ìÝôñá ðñïöýëáîçò ãéá ôçí ðáíäçìßá COVID-19,ç íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ óå üëá ôá ó÷ïëåßá ôçò ÷þñáò,üðïõ ç ìÜóêá èá åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ôïõ ó÷ïëåßïõ.Óôéãìéüôõðá áðü ôï 2ï äçìïôéêü óôï ÐáãêñÜôé, ÄåõôÝñá 14 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Σε αναστολή λειτουργίας τέθηκε μετά από θετικά κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν το Δημοτικό Σχολείο Λογγάδων.

Αρχικά είχε τεθεί σε αναστολή μία τάξη ωστόσο μετά από νέα κρούσματα κλείνει για τις επόμενες δύο εβδομάδες ολόκληρο το σχολείο.

Από την Πέμπτη και μέχρι τις 17 Μαρτίου σε αναστολή λειτουργία τέθηκε το Ε2 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο της Ανατολής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ