Σε αναστολή τμήμα στην Πεδινή λόγω κρούσματος

Îåêßíçóå ìå áãéáóìü êáé ìÝôñá ðñïöýëáîçò ãéá ôçí ðáíäçìßá COVID-19,ç íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ óå üëá ôá ó÷ïëåßá ôçò ÷þñáò,üðïõ ç ìÜóêá èá åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ôïõ ó÷ïëåßïõ.Óôéãìéüôõðá áðü ôï 2ï äçìïôéêü óôï ÐáãêñÜôé, ÄåõôÝñá 14 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Πριν καλά καλά συμπληρωθεί μία εβδομάδα από την επαναλειτουργία των σχολείων μπαίνει σε αναστολή τμήμα του Δημοτικού Πεδινής.

Σύμφωνα με πληροφορίες μαθητής της πρώτης τάξης βρέθηκε θετικός με αποτέλεσμα από σήμερα και για τις επόμενες 14 ημέρες να έχει τεθεί σε αναστολή λειτουργία το Α3.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κανένα άλλο πρόβλημα σε σχολική μονάδα τόσο του Νομού Ιωαννίνων όσο και της υπόλοιπης Ηπείρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ