Προς ανασχηματισμό… κανείς…

Óõíåäñßáóç ôïõ õðïõñãéêïý óõìâïõëßïõ, ôçí ÐÝìðôç 31 Ïêôùâñßïõ 2019. Ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï óõæÞôçóå ãéá ôá åîÞò èÝìáôá: Ç êáôÜñôéóç -óôï ðëáßóéï ôçò êáô' áñ÷Þí óõìöùíßáò ôùí êïììÜôùí- ôïõ íïìïó÷åäßïõ ðïõ èá äßíåé óôïõò åêôüò ôçò ÅðéêñÜôåéáò ¸ëëçíåò åêëïãåßò ôç äõíáôüôçôá íá øçößæïõí áðü ôïí ôüðï ôçò ìüíéìçò äéáìïíÞò ôïõò. Ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ÄÅÇ - ÄÅÐÁ - Áíáíåþóéìåò ÐçãÝò ÅíÝñãåéáò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò. Ïé ó÷åäéáæüìåíåò ðáñåìâÜóåéò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò âßáò óôá ãÞðåäá, ìå ôï ó÷åôéêü íïìïó÷Ýäéï ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý. Ôï íïìïó÷Ýäéï ôïõ Õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí ãéá ôçí ðñïåôïéìáóßá ôçò ÷þñáò åíüøåé ôïõ Brexit. Ç åðéëïãÞ ÐñïÝäñïõ ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ êáé ÁíôéðñïÝäñùí ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ. Ç ðáñïõóßáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò

Τα σενάρια του ανασχηματισμού επανήλθαν με μεγάλο μέρος του αθηναικού τύπου να σημειώνει ότι με το πέρας της κρίσης στο Αιγαίο ο Πρωθυπουργός θα ανοίξει τα χαρτιά του…

Η ονοματολογία έχει φουντώσει και πάλι παρότι φαίνεται ότι οι αλλαγές και οι μετακινήσεις που θα γίνουν δεν θα είναι ευρείας κλίμακας.

Σύμφωνα με τις πολιτικές αναλύσεις στο κυριακάτικο τύπο αλλά και τις παραπολιτικές στήλες φαίνεται πως το νέο κυβερνητικό σχήμα δεν θα έχει συμμετοχή Ηπειρώτη βουλευτή…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ