Πότε θα πληρωθεί η αγροτική επιδότηση

Έως τις 4 Νοεμβρίου 2019 θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των φακέλων που έχουν υποβάλει οι αγρότες για την επιδότηση των 14.000 ευρώ ώστε εντός του έτους να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της πρώτης δόσης του ποσού (δηλαδή το 70% της ενίσχυσης) ,όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για το μέτρο 6.3 “Ενίσχυση Μικρών Εκμεταλλεύσεων “ (ΠΑΑ 2014-2020) το οποίο προβλέπει ποσό στήριξης 14.000 ευρώ για κάθε μικροκαλλιεργητή, το οποίο μάλιστα δεν συνδέεται με την υλοποίηση δαπανών ενώ για τη χρηματοδότησή του θα διατεθεί συνολικό ποσόν ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ που επαρκούν για τη στήριξη 5.000 δικαιούχων οι οποίοι διαθέτουν μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Αναλυτικά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Οι επιλέξιμοι

-Επιλέξιμοι είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι νεοεισερχόμενοι), που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2018, ενώ το εισόδημά τους από τη γεωργική εκμετάλλευσή τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 8.000 ευρώ

– Έτσι λοιπόν ο υποψήφιος, για να είναι επιλέξιμος ως προς το ατομικό αγροτικό εισόδημα, πρέπει αυτό να είναι από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ. Το ατομικό αγροτικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2016, 2017 και 2018) ή ως ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2016, 2017 και 2018 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2017, 2018 και 2019) εξαιρουμένων των ενισχύσεων και αποζημιώσεων.

Πώς υπολογίζεται το αγροτικό εισόδημα

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, για τον υπολογισμό του αγροτικού εισοδήματος συνυπολογίζονται:

  1. Τα εισοδήματα που αποκτώνται από τις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και το στάδιο της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους.
  2. Τα εισοδήματα που προέρχονται από την αγροτική εργασία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση, για τον υπολογισμό του ατομικού αγροτικού εισοδήματος αναζητούνται οι φωτοτυπίες των εργοσήμων καθώς και η σχετική βεβαίωση του εργοδότη ότι ο υποψήφιος είχε εργαστεί ως εργάτης γης. Για τον υπολογισμό του ατομικού αγροτικού εισοδήματος, ανάλογες περιπτώσεις θα εξετάζονται σε συνεργασία με το ΜΑΑΕ. Στην περίπτωση που κάποιος δεν εμφανίζει αγροτικό εισόδημα στον κωδικό 461/462 του Ε1 αλλά εμφανίζει ζημιά από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας, δηλαδή έχει συμπληρωμένο τον κωδικό 465/466, τότε το αγροτικό του εισόδημα για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος προέρχεται από τους κωδικούς της ζημιάς και έχει αρνητικό πρόσημο στον υπολογισμό (άθροιση) του μέσου όρου των τριών ετών.

Ποιοι απορρίπτονται

Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, απορρίπτονται χωρίς διοικητικό έλεγχο οι αιτήσεις των υποψηφίων στις εξής περιπτώσεις:

-Αιτήσεις στήριξης για τις οποίες υποβάλλονται φάκελο χωρίς έχει γίνει προηγουμένως ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

– Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται ηλεκτρονικά χωρίς να υπάρξει κατόπιν φυσική προσκόμιση φακέλου.

-Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων.

-Δεν εμφανίζεται συμφωνία περιεχομένου ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης με τα ζητούμενα δικαιολογητικά , με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν μεμονωμένα υποβληθέντα υφιστάμενα δικαιολογητικά, των οποίων οι ασυμφωνίες δικαιολογούνται ως προφανή σφάλματα σύμφωνα με το άρθρο 26 της πρόσκλησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ