Πώς θα ελεγχθούν τα σχέδια που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους

ANAPTYKSIAKOS KINHTRA

ANAPTYKSIAKOS KINHTRA

Όργανα Ελέγχου για τον έλεγχο επενδυτικών σχεδίων ή επενδύσεων (εφεξής: «επενδυτικών σχεδίων»), που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του επενδυτικού νόμου συστήνονται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας.

Τα Όργανα Ελέγχου ανάλογα με το Φορέα υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα οποία ορίζονται να ελέγξουν, διακρίνονται σε:

α. Κεντρικά Όργανα Ελέγχου, η αρμοδιότητα των οποίων αφορά i) σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του οικείου Υπουργείου και ii) σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών (πρώην Μακεδονίας – Θράκης) και έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του οικείου Υπουργείου.

β. Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου, η αρμοδιότητα των οποίων αφορά σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων με αποφάσεις των Περιφερειαρχών και έχουν υποβληθεί στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των οικείων Περιφερειών. Ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η αρμοδιότητα καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί και στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου.

Τα Όργανα Ελέγχου είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση:

– Τακτικού ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.
Ο τακτικός έλεγχος διενενεργείται μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προκειμένου να πιστοποιηθεί,
α) η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ή
β) η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του.
Στον τακτικό έλεγχο της παρούσας υποπαραγράφου περιλαμβάνεται και
i. η εκ νέου διενέργεια ελέγχου από όργανο με διαφορετική σύνθεση, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016,
ii. Ο έλεγχος που διενεργείται για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στο Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.),
iii. Ο έλεγχος που διενεργείται για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων των επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης του άρθρου 9 παρ. 2 του

– Εκτάκτου Ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του
Ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο με απόφαση της Υπηρεσίας.
Στους εκτάκτους ελέγχους της παρούσας υποπαραγράφου περιλαμβάνεται και
i. Ο έλεγχος για την τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.
ii. Ο επανέλεγχος επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων που μπορεί να λαμβάνει και συστηματική μορφή με διενέργεια ορισμένου αριθμού επανελέγχων στη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου π.χ. ετήσιας, σε επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη ελεγχθεί.

Τα Όργανα Ελέγχου διενεργούν επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) ή διοικητικό έλεγχο.

Αντικείμενο των ελέγχων αποτελεί:
α. Ο έλεγχος και καταγραφή της υλοποίησης, ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου).
β. Ο έλεγχος των βιβλίων, στοιχείων και παραστατικών που αφορούν την υλοποίηση και εξόφληση του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος οικονομικού αντικειμένου).
γ. Η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προς τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης προκήρυξης και υπαγωγής.
δ. Η επιβεβαίωση των δηλωθέντων με την αίτηση τακτικού ελέγχου, στοιχείων.
ε. η διαπίστωση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

Για τη διενέργεια του ελέγχου επενδύσεων εφαρμόζεται ο Οδηγός Ελέγχου Επενδύσεων όπως ισχύει κάθε φορά.

Κατά την διενέργεια τακτικού ελέγχου και εφόσον το αίτημα ελέγχου αφορά σε ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και η υποβολή του έχει γίνει μετά την 22η Σεπτεμβρίου 2016, δαπάνες ή άλλες πράξεις που διενεργούνται μετά την εν λόγω ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να συνυπολογίζονται στην οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ