Πως ρυθμίζουν οφειλές τα υπερχρωμένα νοικοκυριά

euro_banknotesΑνάλυση από την Δικηγορική εταιρεία CMC

Παράθυρο στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά να προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών τους έχει ανοίξει ο σχετικός νόμος. Πρόκειται για μία ευκαιρία που μπορούν να εκμεταλλευτούν πολλοί ώστε να πάρουν «ανάσα» στις παρούσες, εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Τις προϋποθέσεις και την διαδικασία υπαγωγής στο νόμο για τα υπερχρωμένα νοικοκυριά, παρουσιάζει στο Epiruspost.gr η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CMC Β. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ – Χ. ΜΑΚΡΗΣ – Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ. Η ανάλυση έχει ως ακολούθως:

Ο νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα δηλαδή πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών χωρίς δόλο να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και εφ όσον πληρούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις να απαλλαγούν από μέρος ή και από το σύνολο των χρεών τους. Ο νόμος εφαρμόζεται στα «φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα» (άρθρο 1 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 3869/2010). Τα φυσικά πρόσωπα είναι αφενός οι ιδιώτες, οι καταναλωτές που δημιούργησαν χρέη από συναλλαγές για την ικανοποίηση ιδιωτικών αναγκών και αφετέρου οι επαγγελματίες εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα (επομένως δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πτωχευτικού κώδικα). Τέτοιοι επαγγελματίες είναι όσοι ασκούν ελεύθερα επαγγέλματα που δεν υπάγονται στην έννοια του εμπόρου όπως είναι τα ελεύθερα επιστημονικά επαγγέλματα του γιατρού, του δικηγόρου, του συμβολαιογράφου, του μηχανικού κ.λπ. ή τα ελεύθερα επαγγέλματα που δεν υπάγονται στην άσκηση εμπορίας όπως π.χ. ο οδηγός αυτοκινήτου, ο ηλεκτρολόγος, ο υδραυλικός, ο εκπαιδευτής, ο ηλεκτρονικός, ο προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ., δηλαδή πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο με μόνη την προσωπική τους εργασία. Επίσης στο νόμο υπάγονται και πρώην έμποροι εφόσον η αδυναμία τους προς πληρωμή ξεκίνησε μετά την παύση της εμπορικής τους δραστηριότητας

Τα στάδια της διαδικασίας είναι τα εξής :

ΣΤΑΔΙΟ 1ο : ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Η διαδικασία ξεκινά με την υποβολή αιτήσεως προς τις Τράπεζες στις οποίες ο οφειλέτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προκειμένου αυτές να χορηγήσουν αναλυτική κατάσταση των οφειλών προς αυτές. Οι Τράπεζες οφείλουν εντός πέντε ημερών να απαντήσουν και να αποστείλουν έγγραφο, στο οποίο αναγράφεται η συνολική οφειλή (κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα). Στη συνέχεια ο οφειλέτης-δανειολήπτης με τη βοήθεια και τη μεσολάβηση Δικηγόρου, ή άλλου φορέα από αυτούς που κατονομάζονται στο νόμο, συντάσσει την πρότασή του στα πλαίσια του εξωδικαστικού συμβιβασμού, δηλαδή ουσιαστικά προτείνει στην Τράπεζα το ποσό και τον τρόπο αποπληρωμής της οφειλής του στο εξής. Αν η Τράπεζα δεχτεί την πρόταση, η διαδικασία τερματίζεται στο σημείο αυτό και συντάσσεται πρακτικό συμβιβασμού που επικυρώνεται από το Ειρηνοδικείο.

ΣΤΑΔΙΟ 2ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Σε περίπτωση αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο δικηγόρος που μεσολάβησε συντάσσει σχετική αίτηση και ξεκινά η διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου. Ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο Ειρηνοδικείο του τόπου της κατοικίας του προσκομίζοντας στοιχεία από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα εξής : α) Η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και του/της συζύγου του Πρέπει να επισημανθεί ότι λαμβάνονται υπ’ όψιν τα εισοδήματα του συζύγου αλλά δεν κινδυνεύει η προσωπική περιουσία του συζύγου παρά μόνο του δανειολήπτη. Αν όμως υπάρχει εγγυητής, η περίπτωση πρέπει να αντιμετωπισθεί διαφορετικά. Με το νόμο αυτό δεν ρυθμίζεται το δάνειο στο σύνολό του αλλά μόνο τα χρέη του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου που υπάγεται στη διαδικασία. β) Κατάσταση των πιστωτών του και των οφειλών του σε αυτούς. γ) Προτεινόμενο σχέδιο πληρωμής (διευθέτησης) των οφειλών. δ) Βεβαίωση του δικηγόρου περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού. ε) Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των ανωτέρω στοιχείων. Μετά την υποβολή της αιτήσεως στο Ειρηνοδικείο, ορίζεται δικάσιμος για τη συζήτησή της εντός έξι μηνών.

Στον πρώτο μήνα από την υποβολή της αίτησης επιδίδεται η αίτηση στους πιστωτές. Στο δεύτερο μήνα οι πιστωτές απαντούν αν αποδέχονται το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών ενώ μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις. Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του τρίτου μήνα ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλλει το τροποποιημένο σχέδιο. Στις επόμενες 20 ημέρες απαντούν οι πιστωτές αν αποδέχονται το τροποποιημένο σχέδιο, ενώ στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου τηρείται φάκελος που ενημερώνεται με τις εξελίξεις.

Η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού είναι αρκετά πολύπλοκη με προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται Επομένως ο οφειλέτης ενώ έχει το δικαίωμα να κινήσει μόνος του τη διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου, είναι προτιμότερο να προσφύγει στη βοήθεια δικηγόρου για να μην κινδυνεύσουν τα δικαιώματά του (απώλεια προθεσμιών, υποβολή και απάντηση επί σχεδίων κ.λ.π.).

Αν επέλθει επιτυχία του δικαστικού συμβιβασμού στο στάδιο αυτό, ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει απλά το συμβιβασμό χωρίς διενέργεια δίκης.

ΣΤΑΔΙΟ 3ο : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σε περίπτωση αποτυχίας του δικαστικού συμβιβασμού, η υπόθεση συζητείται τη δικάσιμο που ορίσθηκε και ο Ειρηνοδίκης, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του οφειλέτη, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου, τις εν γένει βιοτικές ανάγκες του ίδιου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, εκδίδει απόφαση και υποχρεώνει τον οφειλέτη να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα 4 ετών μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές και εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της ρύθμισης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CMC

Β. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ – Χ. ΜΑΚΡΗΣ – Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΥΝΗΣ 4 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηκ. 26510 39911, 26510 77633

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ