Ως τις 25 Ιουνίου Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Îåêßíçóå ìå áãéáóìü êáé ìÝôñá ðñïöýëáîçò ãéá ôçí ðáíäçìßá COVID-19,ç íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ óå üëá ôá ó÷ïëåßá ôçò ÷þñáò,üðïõ ç ìÜóêá èá åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ôïõ ó÷ïëåßïõ.Óôéãìéüôõðá áðü ôï 2ï äçìïôéêü óôï ÐáãêñÜôé, ÄåõôÝñá 14 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Την παράταση του σχολικού έτους κατά δύο βδομάδες ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιστρέφουν στις τάξεις και στο φυσικό τους περιβάλλον στις 10 Μαΐου με «όπλο» τα self tests, τον εμβολιασμό των καθηγητών, αλλά και την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και μέτρων προστασίας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε η Υπουργός τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία θα ολοκληρώνουν τα μαθήματα την Παρασκευή 25 Ιουνίου, ενώ τα Γυμνάσια και τα Λύκεια την Παρασκευή 11 Ιουνίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ