Οι Ιαματικές Πηγές σε Ανώνυμη Εταιρεία

iamatikes3

Στη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας» (Ι.Π.Ε) προχωρά το υπουργείο Τουρισμού με σκοπό την αναγνώριση, διαχείριση και παραχώρηση των ιαματικών πηγών της χώρας για την καλύτερη αξιοποίηση τους.

Αυτή τη στιγμή οι ιαματικές πηγές βρίσκονται κατακερματισμένες σε πολλαπλά καθεστώτα ιδιοκτησίας και παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης, με τον ιδρυόμενο φορέα να έχει ως στόχο τη δημιουργία επενδυτικών φακέλων για την μέγιστη εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πηγών, μεριμνώντας για τις εκμισθώσεις και τις σχετικές μελέτες, ώστε τα επενδυτικά σχέδια να καθίστανται ώριμα προς αξιοποίηση.

Οι «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας» θα αξιοποιήσουν τους φυσικούς ιαματικούς πόρους, τις εγκαταστάσεις τους και τον περιβάλλοντα χώρο σε ακτίνα 500 μέτρων, η οποία ανήκει στη διαχείριση του ΕΟΤ και περιλαμβάνεται στην προστατευτική περιοχή γύρω από την πηγή και τα οποία αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.

Μεταβίβαση στην «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας»

Εκτός των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, στην εταιρεία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας», με διάρκεια 50 χρόνια μπορούν να μεταβιβάζονται και περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα ιδιωτών ευρισκόμενα και σε απόσταση μεγαλύτερη της ακτίνας των 500 μέτρων με την παραχώρηση στην περίπτωση αυτή να γίνεται με σύμβαση, που καταρτίζεται μεταξύ της Ι.Π.Ε. και του φορέα των δικαιωμάτων, η οποία ορίζει και τους ειδικότερους όρους της παραχώρησης.

Επιπλέον, μπορούν να μεταβιβάζονται και περιουσιακά δικαιώματα των Ο.Τ.Α. ευρισκόμενα και σε απόσταση μεγαλύτερη της ακτίνας των 500 μέτρων μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Ο.Τ.Α.

Η παραχώρηση της χρήσης των περιουσιακών στοιχείων στην Ι.Π.Ε. απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα της Ι.Π.Ε.

Μετοχικό κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Ι.Π.Ε. ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 50.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται κατά 80% από το ελληνικό Δημόσιο και κατά 20% από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.). Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε 3 δόσεις. Η πρώτη δόση, ποσού 1,5 ευρώ καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε 1 μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου. Οι μετοχές της Ι.Π.Ε. είναι μη μεταβιβάσιμες.

Το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ι.Π.Ε. από τον υπουργό Τουρισμού ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Ι.Π.Ε. που καλύπτεται από το ελληνικό Δημόσιο κατατίθεται από το υπουργείο Τουρισμού σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στην Ι.Π.Ε δεν μπορεί να είναι κατώτερη σε ποσοστό από το 50% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου πλέον μιας ακόμη μετοχής.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ι.Π.Ε. είναι επταμελές και ορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών για θητεία 3 χρόνων, που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το καταστατικό της.

Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν υποχρεωτικά ως μέλη ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ