Νέο μεταπτυχιακό στο Τμήμα Λογιστικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΦΕΚ 3067/τ. Α’/31-07/2019).

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι κατά προτεραιότητα Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ταχυδρομικά έως 26 Ιουνίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος φάκελο υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν και τα κριτήρια επιλογής από την αναλυτική προκήρυξη και τον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 26820 50550, 26820 50621, Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζας, Ψαθάκι, 481 00 Πρέβεζα) και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (http://accfin.teiep.gr/master).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ