Μητσοτάκης: Μετά βεβαιότητας η χώρα δεν θα ξανακλείσει

ÓõæÞôçóç, êáôüðéí áéôÞìáôïò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 142Á ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, ìå áíôéêåßìåíï ôçí åíçìÝñùóç ôïõ Óþìáôïò ãéá ôçí êõâåñíçôéêÞ ðïëéôéêÞ ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ðáíäçìßáò, ôçí ÐÝìðôç 12 Íïåìâñßïõ 2020.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

 «Μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητας ότι η χώρα δεν θα ξανακλείσει. Η οικονομία και η κοινωνία θα εξακολουθεί να δουλεύει, θα πρέπει να τηρούμε τα ελάχιστα μέτρα προστασίας και θα είμαστε αυστηροί σε αυτά τα λίγα τα οποία ζητάμε»..

Τάδε έφη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κρήτη. Αισιόδοξος ότι η πορεία των εμβολιασμών θα επιτρέψει επιστροφή στην κανονικότητα.

Η χώρα δεν θα ξανακλείσει, η ξεκάθαρη διαβεβαίωση εν μέσω του θέρους..

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ