Μέσω ΑΣΕΠ η επιλογή προϊσταμένων!

dimosioΜε απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρη Ρέππα, η επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων θα γίνεται με γραπτή εξέταση από το ΑΣΕΠ. Μετά από αίτημα του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το ΑΣΕΠ θα προκηρύσσει το διαγωνισμό, που θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά ανά τριετία. Η διαδικασία εξασφαλίζει την απόλυτη διαφάνεια και το αδιάβλητο στην επιλογή, υπογραμμίζει ο κ. Ρέππας.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης:

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει και διενεργεί ανά τριετία μία τουλάχιστον γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Η γραπτή εξέταση προκηρύσσεται ύστερα από αίτημα του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει:

Τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διενέργεια της γραπτής εξέτασης.

Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, τον τρόπο υποβολής αυτών και την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται.

Τα τυχόν απαιτούμενα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων δικαιολογητικά.

Το αντικείμενο της εξέτασης, για τη διακρίβωση των γνώσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3979/2011.

Τον τρόπο εξέτασης.

Τον τρόπο βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων.

Τη διαδικασία κατάρτισης και δημοσίευσης του πίνακα βαθμολογίας.

Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γραπτή εξέταση.

Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας και τη βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων, η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα βαθμολογίας.

Το ΑΣΕΠ δημοσιοποιεί όλες τις ερωτήσεις της γραπτής εξέτασης με τις αντίστοιχες ορθές απαντήσεις, καθώς και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή και την επίδοση των υποψηφίων.

Επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων δεν επιτρέπεται.

Το ΑΣΕΠ αν διαπιστώσει παράβαση νόμου, ή κανονισμού, ή διατάξεων της παρούσας, αποφασίζει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας ολικώς ή εν μέρει μεταξύ των ίδιων υποψηφίων.

Ο πίνακας βαθμολογίας κυρώνεται από το ΑΣΕΠ και αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επίσης, καταχωρίζεται στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, όπου οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στο διαγωνισμό δύνανται να λάβουν γνώση της ατομικής τους μόνο βαθμολογίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ