Μειώνεται κατά 80% το ενοίκιο στις κλειστές επιχειρήσεις

ÓõæÞôçóç, êáôüðéí áéôÞìáôïò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 142Á ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, ìå áíôéêåßìåíï ôçí åíçìÝñùóç ôïõ Óþìáôïò ãéá ôçí êõâåñíçôéêÞ ðïëéôéêÞ ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ðáíäçìßáò, ôçí ÐÝìðôç 12 Íïåìâñßïõ 2020.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Νέα μέτρα ανακούφισης για τις επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο μειώνεται κατά 80% το ενοίκιο που θα πρέπει να δώσουν.

«Εάν μια επιχείρηση πληρώνει 1.000 ευρώ ενοίκιο για τους δύο μήνες θα πληρώσει 200», εξήγησε ο πρωθυπουργός και απευθυνόμενος προς τον Αλέξη Τσίπρα αναρωτήθηκε: «Κι αυτό είναι αντικειμενικό μέτρο, είναι για το μεγάλο κεφάλαιο». Επίσης, από το βήμα της Βουλής εξήγγειλε ότι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο5 θα έχει κατώτατο όριο ενίσχυσης τα 1.000 ευρώ.

Ουσιαστικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μείωση ενοικίου κατά 80% για τις κλειστές επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ