Κλειστό λόγω κρουσμάτων το Νηπιαγωγείο Κρύας

Îåêßíçóå ìå áãéáóìü êáé ìÝôñá ðñïöýëáîçò ãéá ôçí ðáíäçìßá COVID-19,ç íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ óå üëá ôá ó÷ïëåßá ôçò ÷þñáò,üðïõ ç ìÜóêá èá åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ôïõ ó÷ïëåßïõ.Óôéãìéüôõðá áðü ôï 2ï äçìïôéêü óôï ÐáãêñÜôé, ÄåõôÝñá 14 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Στην αναστολή λειτουργίας μετά από κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν προχώρησε το Νηπιαγωγείο της Κρύας.

Το κλείσιμο θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Νοεμβρίου.

Η σημερινή είναι η τελευταία ημέρα αναστολής για το Δημοτικό Σχολείο Λογγάδων ενώ σε αναστολή παραμένουν μέχρι και αύριο τμήματα του 26ου Δημοτικού Σχολείου και μέχρι την Παρασκευή τμήματα του 29ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ