Καλύπτει και το κόστος των ΧΥΤΥ

Το κόστος της μεταφοράς του υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Α.Σ.Α. κατά την περίοδο της επικείμενης δοκιμαστικής λειτουργίας, αναλαμβάνει η Περιφέρεια.

Ήδη η Περιφέρεια είχε διασφαλίσει ποσό άνω του ενός εκατομμυρίου προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι Δήμοι με το κόστος λειτουργίας του εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει την δοκιμαστική του λειτουργία.

Αυτή την φορά έρχεται αρωγός για την μεταφορά του υπολείμματος από το εργοστάσιο στους ΧΥΤΑ διαθέτοντας πίστωση 242 χιλιάδων ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίασή της ενέκρινε την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου, με τη χρήση  της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η ανάληψη της υποχρέωσης από την Περιφέρεια, σύμφωνα με την εισήγηση της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, γίνεται καθώς σύμφωνα με τον ν. 4555/2018, οι υφιστάμενοι φορείς διαχείρισης ΑΣΑ δεν μπορούν να συνάψουν νέες προγραμματικές συμβάσεις, αναμένοντας τη δημιουργία του νέου Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ