Και δεύτερος εκπαιδευτικός σε καραντίνα

Îåêßíçóå ìå áãéáóìü êáé ìÝôñá ðñïöýëáîçò ãéá ôçí ðáíäçìßá COVID-19,ç íÝá ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ óå üëá ôá ó÷ïëåßá ôçò ÷þñáò,üðïõ ç ìÜóêá èá åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ôïõ ó÷ïëåßïõ.Óôéãìéüôõðá áðü ôï 2ï äçìïôéêü óôï ÐáãêñÜôé, ÄåõôÝñá 14 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Και δεύτερος εκπαιδευτικός των Ιωαννίνων τίθεται σε καραντίνα μία μόλις βδομάδα μετά το άνοιγμα των σχολικών μονάδων.

Πρόκειται για εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος μέσα στο Σαββατοκύριακο αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν το τεστ για τον Covid-19 είναι αρνητικό ωστόσο βρίσκεται εκτός εκπαιδευτικής μονάδας για προληπτικούς λόγους.

Από την προηγούμενη βδομάδα βρίσκεται σε καραντίνα άλλος εκπαιδευτικός καθώς πρόσωπο του οικείου περιβάλλοντος βρέθηκε θετικό στο ιό.

Οι διευθυντές των σχολείων καλούνται εκ των έσω να καλύψουν τα κενά που ανακύπτουν καθώς για τέτοιες περιπτώσεις δεν προβλέπεται αναστολή λειτουργίας τμημάτων.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ